มูลนิธิดํารงชัยธรรมมอบทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจนจบหลักสูตร จำนวน 20 ทุน

กรอกใบสมัครได้ ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566

*** ศึกษารายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครในคู่มือก่อนการลงทะเบียนสมัคร ***
เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลและแนบลิงก์เอกสาร ควรใช้คอมพิวเตอร์ และ อีเมล์ของ Gmail ในการลงทะเบียน
*** หมดเขตลงทะเบียน และแก้ไขข้อมูล วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น. ***
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : มูลนิธิดำรงชัยธรรม
หรือโทร 02-669-9711, 9615 ในเวลาทำการ 09.00-18.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

  1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ในขณะนี้ อายุไม่เกิน 21 ปี
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ประพฤติดี มีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนาชุมชน สังคมร่วมกัน
  4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ
  5. สุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
  6. เป็นผู้ที่ผ่านคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา ในสถาบันรัฐบาล หรือในกำกับของรัฐบาลเท่านั้น ไม่รวมถึงภาคสมบท เรียนทางไปรษณีย์ หรือหลักสูตรนานาชาติ (ณ วันที่ประกาศผลการรับทุน)​​
  7. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องซ้ำซ้อนกับทุนการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงเงินกู้ กยศ. โดยหากได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิแล้ว ขอให้เลือกรับเพียงทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

***แนบเอกสารส่งเป็นลิงก์ google drive ทางใบสมัครออนไลน์เท่านั้น***

ลักษณะทุนการศึกษา


มูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนจากใบสมัครและเอกสารประกอบข้างต้นเท่านั้น
โปรดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน
(การตัดสินคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)