ข้อมูลอัพเดตวันที่ 29 ตุลาคม 2563

มินท์
นางนิโลบล ฉาวบุตร (มิ้นท์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1/2545
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาญี่ปุ่น

เปิ้ล
นางสาวธีรนุช ใจเที่ยง (เปิ้ล)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1/2545
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สาขาโฆษณา

เปิ้ล วราพร
นางวราพร แย้มพราย (เปิ้ล)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1/2545
สถาบันที่จบเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการเงินการธนาคาร

อัฐ
นายฐิติวัฒน์  จันทร์มาศ (อัฐ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1/2545
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมัณฑนศิลป์
สาขาศิลปะประยุกต์

ฝน
นางสาวอภิชา บริพันธ์ (ฝน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1/2545
สถาบันที่จบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จ.ชลบุรี
คณะสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

จ๋อม
นางสาวธัญสิริ แก้วเรือน (จ๋อม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1/2545
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีอาหาร

สี่
นายภูริพงศ์ ทศทิศไพศาล (สี่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1/2545
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ตุ้ม
นายทศพร เหลืองวิวาย (ตุ้ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1/2545
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาฟิสิกส์

บอล
นายวิมล แสนอุ้ม (บอนด์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1/2545
สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาโทรคมนาคม (ภาคภาษาอังกฤษ)

นุ้ย
นางรุ่งอรุณ ใจซื่อ (นุ้ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1/2545
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาภาษาไทย

แอ๋ว
นางวิจิตรา แช่มช้อย (แอ๋ว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1/2545
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาญี่ปุ่น

นาง
นางสาวทองใบ บุญหล้า (นาง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1/2545
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาการผลิตพืช

อ้อน
นางสาวชนิกานต์ เหลืองวิวาย (อ้อน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1/2545
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์

เบลล์
นายชาญยุทธ จรจรัส (เบลล์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1/2545
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะวิทยาการการจัดการ
สาขาการตลาด

แจ๊ส
นางสาวมณีทิพย์ ทองหัตถา (แจ๊ส)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1/2545
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาการผลิตสัตว์

เหน่ง
นายนพดล โรจนปาล (เหน่ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 2/2546
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาอุตสาหการ

ปุ้ย
นางจุฬาลักษณ์ ฮิมุระ (ปุ้ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 2/2546
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาญี่ปุ่น

ณี
นายชาริติ สันโดด (นี)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 2/2546
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์

เขียว
นางสาวสุคนธา ช่วยนุกูล (เขียว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 2/2546
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะพยาบาลศาสตร์

โดม
นายอุดม นุสาโล (โดม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 2/2546
สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาเคมีอุตสาหกรรม

ไก่
นางสาวสุพมาศ โชคบัณฑิต (ไก่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 2/2546
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาจีน

ออย
นางสาวรุ่งนภา ทองอินทร์ (ออย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 2/2546
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะครุศาสตร์
สาขาพระพุทธศาสนา

อ้อย
นางสาวผกาภรณ์ แก้วมุกดา (อ้อย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 2/2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝัน
นางสาวสรัญญา มูลมา (ฝัน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 2/2546
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สาขาประวัติศาสตร์

เบียร์
นายติณภพ นครพัฒน์ (เบียร์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 2/2546
สถาบันที่จบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

 ติ๋ม
นางสุวรรณา แก้วไชย (ติ๋ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาชีวเคมี 

เอ
นายศุกภชาติ  ผาสุข (เอ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคนิคการแพทย์ 
สาขารังสีเทคนิค

เจ็ท
นายวีรภัทร ค่ำอำนวยสุข (เจ๊ต)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาชีวเคมี

ม๊ะ
นางสาววรนาถ สินสมภาคต (มะ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรภิมุขจักรวรรดิ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชี

เปิ้ล
นายธนวัฒน์ ปานบุญ (เปิ้ล)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาภาษาญี่ปุ่น

พิม
นางสาวพรทิพย์ สวนกัน (พิม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขานิเทศศาสตร์ / ประชาสัมพันธ์

แดง
นายโกวิทย์ บุญทวี (แดง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาไทย

หนิง
นางบุญญิสา สามเเสน(หนิง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาการพยาบาล

ปลื้ม
นายคเชนทร์ เขียวใบงาม (ปลื้ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  
สาขาการประชาสัมพันธ์

เบียร์
นางสาวพิมพร ปวงคำ (เบียร์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเกษตรศาสตร์  
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ต้อม
นายดำรงฤทธิ์ ตาจุมปา (ป้อม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี

โจ๊ก
นายนพพร จันทร์มา (โจ๊ก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ตี๊
นายพิพัฒน์ ประภัสสรพิพัฒน์ (ตี๋)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี

กุ้ง
นางสาวพรรณทิพา ชนะบุญ (กุ้ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะธุรกิจการเกษตร
สาขาภาษาจีน

ตาล
นางเสาวลักษณ์ รัตนะรัต (ตาล)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์พาณิชยการสยาม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เพียร
นางสาวเพียรพีรดา แก้วใส (เพียร)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาการเงิน

แกง
นายวีระพงษ์ ประสงค์จีน (แกง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ 

แค่
นางสาวสลักจิต สิทธิ์เทียมทอง(แข้)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์

เบิ้ล
นายชัยโชค หลีจ้วน(เบิ้ล)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

เอ็ม
นายอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช (เอ็ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาคณิตศาสตร์

อาซีวะ
นางสาวปิยะมาศ  หมีนกาด้า (ซะห์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

 นก
นางสาวขวัญชนก นวกุลกานต์ (นก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 4/2548
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 จุ๋ม
นางสาวอังคณา นาคอุบล (จุ๋ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 4/2548
สถาบันที่จบ สถาบันพระบรมราชชนกกรุงเทพมหานครมหิดลคณะแพทยศาสตร์

ตูน
นางสาวอรทัย พ่วงพี (ตูน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 4/2548
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสหเวชศาสตร์
สาขากายภาพบำบัด 

เม
นางสาววายูน มณีส่ง (เม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 4/2548
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาจิตวิทยา

ณี
นางสาวญาณี เจริญลาภทวี (ณี)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 4/2548
สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร

เท่ห์
นายมาโนช โคตรสมบัติ (เท่ห์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 4/2548
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เอก
นายอธิภัทร วรธุวนนท์ (เอก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 4/2548
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีอาหาร

กุ้งนาง
นางสาวอนิจธิยา แกล้วการไร่ (กุ้งนาง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 4/2548
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาจีน

หญิง
นางชุตินาถ ศักรินทร์กุล (หญิง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 4/2548
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์
สาขาแพทยศาสตร์

ปัท
นางปัทมา ใจน่าน (ปัทม์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 4/2548
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์
สาขาบริบาลเภสัชกรรม

บี้
นางสุภักดิ์  ศรีหาวัตร (บี้)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 4/2548
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะพยาบาลศาสตร์

อ๋อย
นางสาวสุภาพร ทองอินทร์ (อ๋อย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 4/2548
สถาบันที่จบ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
คณะพยาบาลศาสตร์

15
นางสาวรุ่งอรุณ ใจซื่อ (นุ้ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 5/2549
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะอักษรศาสตร์
สาขาภาษาไทย

11
นางสาวจันจิรา บุญสพ (อ๋อย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 5/2549
สถาบันที่จบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะครุศาสตร์
สาขาธุรกิจศึกษา

9
นายสุมล ศุภนิมิตกุล (อุ๋ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 5/2549
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์

12
นางอภัสรา เพียเพ็งต้น (อ้อม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 5/2549
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาฝรั่งเศส

14
นางสาวศิรินยา ช้างงามเพริด (แคท)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 5/2549
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาญี่ปุ่น

1
นายสุพจน์ คำยา (พจน์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 5/2549
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

4
นางสาวนพมาศ แก้วการไถ (เก๋)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 5/2549
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาจุลชีววิทยา

ปอ
นางอาภากร พยาชัย  (ปอ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 5/2549
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

7
นายเชิดศักดิ์ บุญทา (โอ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 5/2549
สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ  (5 ปี)

 10
นางสาวฐิติชญาน์ ธนาสวัสดิ์กิจ (นิด)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 5/2549
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
สาขาการจัดการธุรกิจ

2
นางสาวเอมอร ทาพา (เอ็ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 5/2549
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

3
นางสาวรุ่งทิวารัตน์ จันทร์เต็ม(เอ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 5/2549
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

8
นางอุลัยภรณ์ พาชอบ (เอ่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 5/2549
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะบริหารศาสตร์
สาขาการบัญชี

6
นางสาวจารุวรรณ  ธนพฤฒิวงศ์ (แน็ต)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 5/2549
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

13
นางสาวสาวิตรี ณรงค์น้อย (โอ๋)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 5/2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 จอย
นางสาวสีดา จันทร์เพชร (จอย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี  (ต่อเนื่อง 2 ปี)
 ก้อย
นางสาวสุพรรณนิกา ใจใหญ่ (ก้อย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสังคมศาสตร์
สาขาจิตวิทยา

ตุ้ย
นายจารุวัฒน์ โพธิ์ทอง (ตุ้ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ไก่
นายณัฐวิทย์ ชัยวังเย็น (ไก่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี (ต่อเนื่อง 2 ปี)

หมี่เยอ
นางสุทธิกานต์ พิสัยเลิศ (หมี่เยอ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาจีน

อั๋น
นายโอฬาริก อะสุพล (อั๋น)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์

นุช
นางสาวปิยะนุช ทศตา (นุช)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาการการจัดการสาขาเศรษฐศาสตร์  (3 ปี  1 เทอม)

แขก
นายอุเทน ลีตน (แขก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

นงค์
นางสาวปทิตตา ศักธิดา (นงค์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะนิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์

ซุล
นายซุลกิฟลี หามะ (ซุล)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะรัฐศาสตร์
สาขาบริหารรัฐกิจ

หลิง
นางอัจฉรา พัฒนวิทยกุล (หลิง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
สาขาแพทย์ศาสตร์

แบงค์
นายอัศวิน แก้วกิติณรงค์ (เเบงค์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิศวกรรมเคมี

เอ๋2
นางสาวสุภาพร บุญมาก (เอ๋)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาฟิสิกส์

ตี๋
นายศรีรัตน์ เกิดสมุทร (ตี๋)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะธุรกิจการเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ยี
นายสุรชัย วงศ์บุญเลิศชัย (ยี)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จั๊ม
นายการันต์ เริงใจ (จั๊ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเมคคาทรอนิกส์

มิ้งค์
นางสาวกรณิภา ดวงมุสิทธิ์ (มิ้งค์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
คณะอักษรศาสตร์สาขานาฏศาสตร์

สน
นายสนธยา สุขอิ่ม (สน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาไทย

ต้น
นายวัชระพงค์ จิตราภิรมย์ (ต้น)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี  (ต่อเนื่อง 2 ปี)

อ้อย
นางสาววิไล มาสง่า (อ้อย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขารังสีเทคนิค

เจน
นางสาวอรวรรณ อุดตัน (เจน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

หนาว
นายมานิต วงศ์มูล (หนาว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์

เฟิร์น
นางสาวรัตนา ด้วยดี (เฟิร์น)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิทยุกระจายเสียง

นิว
นางณัฐวดี พิชิตศัตรูพ่าย (นิว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาหนังสือพิมพ์

เอ๋
นางสาวภริดา ศรีษะพรม (เอ๋)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาหนังสือพิมพ์

ฝ้าย
นางสาวสุวิมล จินะมูล (ฝ้าย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาหนังสือพิมพ์

 ไอ่
นางสาวยมลพร ศรีเสมอ (ไอ่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะบริหารศาสตร์
สาขาการจัดการการตลาด
อาร์ทนายสุรศักดิ์  สิงห์ทองลา (อาร์ต)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา

หนูนา
นางสาวสุวรรณา ปานยิ้ม (หนูนา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะมนุษยศาสตร์
สาขานาฏศิลป์และการละคร

ต้นว่าน
นายพงศ์เมธา จันทร์เด่นดวง (ต้นว่าน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
สาขาจิตวิทยาคลีนิก

แอล
นางสาวปิยานันต์  จรูญอนันต์ (แอล)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์

บุศ
นางสาวบุศริน บุญมี (บุศ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยา

มด
นางสาวศิริพร บุญประเสริฐ (มด)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการชุมชน

หยง
นางสาวอัจฉรา ตันตระศุกล (หยง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์

ไอซ์
นางสาวฤกเษศ ตาสีมูล (ไอซ์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้  เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

อั๋น
นางแพนพรรณ สุนันท์ (ดาว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์
สาขาบริบาลเภสัชกรรม

จอย
นางสาววรรณิภา  ศรีชนะ (จอย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์
สาขาการพัฒนาสังคม

ติ๊ก
นางสาวสุภา แรกเรียง (ติ๊ก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการบัญชี

ด้า
นางสาวซารีด๊ะ ดามัน (ด้า)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขารัฐประศาสตร์ศาสตร์

ลูกปลา
นางสาวบุหลัน มรรคาเขต (ลูกปลา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะสำนักวิชาการจัดการ
สาขาการท่องเที่ยว

มาร์
นางสาวฝาตีม๊ะ สาเบต (มาร์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาชีววิทยา

ละ
นางสาวรอมละ โต๊ะหลง (ละห์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาฟิสิกส์

อ่ำ
นางสาวสรินธร รักทรัพย์ (อ่ำ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการตลาด

วัช
นายวัชรินทร์  จิตสมพงค์ (วัช)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
สาขาการตลาด

ภูมิ
นายยุทธพงศ์ แซ่ตั้ง (ภูมิ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
คณะวิชาประมง
สาขาประมง

การ์
นางสาวกรรณิการ์ รนฤทธิ์ (การ์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

อุ๊
นางสาวนันทวัน แซ่ตั๋น (อุ๊)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาบริหารธุรกิจ(การบัญชี)

บี
นางสาวรัตติมาภรณ์ แสงอรุณ (บี)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

แนน
นางสาววารุณี เพียรพานิช (แนน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาสาธารณสุขชุมชน

จอย2
นางสาวอรวรรณ  ดอกบัวแก้ว (จอย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี

เค
นายภัสสกร เหมาะมาศ (เค)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
คณะอุตสาหกรรมบริการ
สาขาการจัดการโรงแรม

ทิพย์
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เพชรน้อย (ทิพย์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขารัฐประศาสตร์

มุช
นางสาวมุชีตา หมีนแดง (มุช)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาอาหรับ

แอล พร
นายพรสิทธิ์ หมาดยูโส๊ะ (แอล)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาบริหารธุรกิจ(การบัญชี)

แซม
นายอุทัย มุขดี (แซม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชาติ
นายสมชาติ ชุมนุมอาสา (ชาติ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขารังสีเทคนิค

เอก
นายกรวิทย์ ไชยสุ (เอก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

มุ่ย
นางสาววาสนา คำแดง (มุ่ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิท ยุโทรทัศน์

ตั้ม
นายจิรวัฒน์  มหาสาร (ตั้ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

ดา
นางสาววรรณา โกศล (ดา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จี้
นางสาวสิริพร ธนะสูตร (จี้)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขาการบัญชี

สาว
นางสาวพัชรี รุ่งกลิ่น (สาว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ 

เส่ง
นายชัยพร แซ่ย่าง (เส่ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่  8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาจิตวิทยาองค์การ

เอฟ
นางสาววลัยลักษณ์ กุลไทย (เอฟ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์

นิด
นางสุมาลี อ๋อมชัยกาศ (นิด)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์เอกชีววิทยา

นัท
นายสุพจน์ เรืองสิริเศรษฐ์ (นัท)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ สถาบันการบินพลเรือน
คณะแผนเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
สาขาการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ยีน
นางสาววีร์ณัฏฐา ทองเชื้อ (ยีนส์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีอาหาร

มน
นางสาวปาลิดา บุญปลีก (มน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะวิทยาการจัดการบริหารศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ  แขนงการเงินการธนาคาร

เดิอน
นางสาวแสงเดือน สังคง (เดือน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ญา
นางสาวศรัญญา สถาน (ญา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาเทคนิคการแพทย์

ติ๋ง
นางสาวกาญจน์ณิชชา เปรมใจ (ติ๋ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการตลาด

ติ๊ด
นายสมลักษณ์ อาจพินิจนันท์ (ติ๊ด)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ไนท์
นายวรปรัชญ์ ตาละ (ไนท์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่  8/2552
สถาบันที่จบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก
คณะสาธารณสุขศาสตร์บริหารศาสตร์
สาขาการจัดการการตลาด)

ดำ
นางสาวดำรัสศิริ ไพอุปรี (ดำ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์

มาลิก
นายทวีสิทธิ์  ชลหัตถ์ (มาลิก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะวิชาประมง
สาขาวิชาประมง

นุ
นายธนุ เชาว์เสฏฐกุล (นุ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์จรัลสนิทวงศ์)
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด

เบ็นท์
นางสาวอนุภาพ สุวรรณสาโรจน์ (เบนซ์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะศิลปศาสตร์
สาขาการจัดการท่องเที่ยว

นก
นางสาวกนกวรรณ เอี่ยวสกุล (นก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่  8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาส่งสริมธุรกิจการเกษตร

อิ๋ว
นางสาวฐาปนี รักษ์แก้ว (อิ๋ว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดลอาหลี
นายณัฐนนท์  อินทองมาก (หลี)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะนิติศาสตร์

เหมียว
นางสาววรรณสิริ สิทธิสงวนไทย (เหมียว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ยีนน
นางสาวศรัญญา ธนศักดิ์พงศกร (ยีนส์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

เอ้
นายวุฒิชัย  ยะวงค์ (เอ้)
บัณฑิตทุนรุ่นที่  8/2552
สถาบันที่จบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่
คณะเวชกิจฉุกเฉิน

ริจ
นางสาวหฤษฎ์ มิตรเชาวภาส (ริจท์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการเงินและการธนาคาร

เบญ
นางสาวกัญชัญญา  กัญชัญญา (เบญ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาภาษาไทย

ชั้น
นายชั้น อินต๊ะสาร (ชั้น)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

ป๊อก
นายธนวัฒน์ เจษฎาพัฒนเกียรติ (ป๊อก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

ตุ๋ย
นายธีรนัย เล้าอรุณ (ตุ๋ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมสำรวจ

เติร์ด
นายวีรชาติ แก้วอำพุท (เติร์ด)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
สาขาบริหารรัฐกิจ  ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

อ้น
นายศราวุธ มาเฉลิม (อ้น)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ลูกท้อ
นายธนวัฒน์ โพธิ์ปริสุทธิ์ (ลูกท้อ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ สถาบันการบินพลเรือน
คณะแผนเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
สาขาการขนส่งสินค้าทางอากาศ

แบงค์
นายจักรวาล  บุญสรี (แบงค์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 8/2552
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
คณะวิทยาการจัดการ
สาขานิเทศศาสตร์

 ศิริชัย เพชรอุทัยรุ่ง (กอล์ฟ)
นายศิริชัย เพชรอุทัยรุ่ง (กอล์ฟ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์

 นก
นางสาวหทัยรัตน์ อุคำ (นก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวัสดุศาสตร์

นิล
นางสาวบัวแก้ว ภัทรเสถียรชัย (นิล)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาจีน

บอล
นายภูริวัตร แวววงศ์ (บอล)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์
สาขาวิทยาการเดินเรือ

ฟี่
นางสาวสอฝีหย๊ะ หมัดหลี (ฟี่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่  9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาสาขาภาษาญี่ปุ่น

เพชร
นางสาวชุติมา ประสานทรัพย์ (เพชร)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมัณฑนศิลป์
สาขาประยุกตศิลปศึกษา

ปุ๋ย สุปร
นางสาวพิมพ์ลดา เรืองชัยสานนท์ (ปุ๋ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์พาณิชยการสยาม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เชอรรี่
นางสาวนิศาชล สุวรรณชู (เชอร์รี่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

นิ่ม
นางสาวนิตยา ณะวัน  (นุ่มนิ่ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์

เปรี้ยว
นางสาวพลอยไพลิน แก้ววันเพ็ญ (เปรี้ยว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ
สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

บีส
นางสาวหิรัญญิการ์ ณ ลำปาง (บีส) 
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ

กู่
นายขจรไกร กิติศิริ (กู่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นาถ
นางสาวดารัชต์ ชนะกฤษ (นาถ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขาบัญชี

เป้
นายเกียรติศักดิ์ สมภักดี (เป้)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สาขาการระหว่างประเทศ

เอื้อม
นางสาวเอื้อมพร นวนใหม่ (เอื้อม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาจุลชีววิทยา

กุ้ง
นางสาววรรณภา มาณจักร์ (กุ้ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาเทคนิคการแพทย์

ดา
นางสาวเกษสุดา หอมอ่อน (ดา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสหเวชศาสตร์

สาขารังสีเทคนิค

ปุ๊กปิ๊ก
นางสาวจิตรวดี ทองลิ่ม (ปุ๊กปิ๊ก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิ๊ก
นางสาวรัชดาภรณ์ สวนแร่ (กิ๊ก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาภาษาจีน

ฮา
นางสาวเจนจิรา หมื่นอาด (ฮาร์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 9/2553
สถาบันที่จบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
คณะพยาบาลศาสตร์

สุชาวดี วิชัยดิษฐ (ทราย)
นางสาวสุชาวดี วิชัยดิษฐ์ (ทราย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะบัญชี

ดลพร ตติยโชคสกุล (แปลง)
นางสาวดลพร ตติยโชคสกุล (แปรง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขาสังคมสงเคราะห์

วิบุลนาถ กุลวิชญานนท์ (อ่อน)
นางวิบูลนาถ กุลวิชญานนท์ (แตงอ่อน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาการโรงแรม

ภคมน สุโชคธนากุล (เมย์)
นางสาวภคมน สุโชคธนากุล (เมย์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะประมง
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นก
นางสาวเบญจวรรณ ภูมมาฤทธิ์ (ส้มโอ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

 เนียน
นางสาวปุณิกา  กิติภัทรเหมกุ (เนียน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

 พนิดา บุญคงแก้ว (อ้อม)
นางสาวพนิดา บุญคงแก้ว (อ้อม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร   วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด

สิวินีย์ ส่งแร่ (จุ๊บ)
นางสาวสิวินีย์ ส่งแร่ (จุ๊บ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาประกอบการธุรกิจ

ปฐมพงศ์ เครือจันทร์ (ต้อม)
นายปฐมพงศ์  เครือจันทร์ (ต้อม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
สาขาทันตแทย์ศาสตร์

ดอน
นายอรรถพล ประเละ (ดอน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาคณิตศาสตร์

เสาวลักษณ์ ดาวเรือง (อ้อน)
นางสาวเสาวลักษณ์ ดาวเรือง (อัอน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

ดวงรัตน์ จอดนอก (ดวง)
นางสาวดวงรัตน์ จอดนอก (ดวง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี

สนธยา จุ้ยนวล (เนส)
นางสาวนพัฐกาน จุ้ยนวล (เนส)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะสหเวชและสาธารณสุขศาสตร์
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประสิทธิ์ ย่านเจริญกิจ (เจ่ง)
นายประสิทธิ์ ย่านเจริญกิจ (เจ่ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์

พงษ์พัฒน์ สมณะคีรี (ท็อป)
นายพงษ์พัฒน์ สมณะคีรี (ท็อป)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
สาขาภาษาไทย

 กิตติพร วรรณรัตน์ (แป้ง)
นางสาวกิตติพร วรรณรัตน์ (แป้ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 นสินันดา แซ่เล้า (เล็ก)
นางสาวนสินันดา เลาอริยวงค์ (เล็ก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษฃาอังกฤษ

วิลาวัณย์ สายสุวรรณ (เมย์)
นางวิลาวัณย์ สายสุวรรณ (เมย์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช
คณะพยาบาลศาสตร์

ศศิธร แสงเฮ่อ (ศศิ)
นางสาวศศิธร  แสงเฮ่อ (ศศิ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 10/2554
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาเคมีอุตสาหกรรม

นายมานะ พิมพ์ชัย (มานะ)
นายมานะ พิมพ์ชัย (นะ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 น.ส.นิภาพร สีทน (อุ้มรัก)
นางสาวนิภาพร สีทน (อุ้ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาทั่วไป พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์

จิราภา ติวทอง (แคท) รุ่นที่3 (5)
นางสาวจิรภา ติวทอง (แคท)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สาขาแพทยศาสตร์

นายปราโมทย์ ปัณณธรอุฬาริน (แมค)
นายปราโมทย์ ปัณณธรอุฬาริน (แมค)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสหเวชศาสตร์
สาขากายภาพบำบัด

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง (แอน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร

นายณัฐพงษ์ พรมราช(เจฟ)
นายนัฐพงษ์ พรมราช (เจฟ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะนิติศาสตร์

น.ส.มาลี กาญจนสุวรรณ (ติ๊ก)
นางสาวมาลี กาญจนสุวรรณ (ติ๊ก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเคมี

ประภาวดี สดถาวร (ทราย) รุ่นที่5 (6)
นางสาวประภาวดี สดถาวร (ทราย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี

นายอนุพงศ์ แซ่ฮ้อ (ตี๋)
นายอนุพงศ์ แซ่ฮ้อ (ตี๋)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

วรัญญา จันทราทิพยื (จอย)
นางสาววรัญญา พรหมพิณพิลาส (จอย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

บุษบงก์ ธรรมมาสถิตย์กุล (จอย) รุ่นที่6 (1)
นางสาวบุษบงก์  ธรรมมาสถิตย์กุล (จอย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเภสัชศาสตร์
สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม

ทรงวุฒิ ขวัญยืน (หมาด) สึนามิ (7)
นายทรงวุฒิ ขวัญยืน (หมาด)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา

น.ส.ศิริวรรณ หม่อห้ำหมาด(น้ำ)
นางสาววศิริวรรณ หม่อห้ำหมาด (น้ำ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขานิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์

น.ส.ปานสุดา ยาหยาหมัน(ปาน)-สึนามิฯ
นางสาวปานสุดา  ยาหยาหมัน (ปาน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

สุธาวี กลิ่นอุบล (โทน) รุ่นที่7
นายสุธาวี  กลิ่นอุบล (โทน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาภาษาไทย

นายธนา ภัทรภาษิต(ธนา)
นายธนา ภัทรภาษิต (ธนา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

น.ส.ณนตา วรินกาญจน์(บูม)
นางสาวณนตา วรินกาญจน์ (บูม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาคหกรรมศาสตร์

วัฒนี ฉิมจันทร์ (นุ่น) รุ่นที่8
นางสาววัฒนี  ฉิมจันทร์ (นุ่น)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์

เกศแก้วกัลยา วงษ์สวัสดิ์ (แตงโม) รุ่นที่8 (1)
นางสาวเกศแก้วกัลยา วงษ์สวัสดิ์ (แตงโม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สุชารัตน์ เปล่งศรี (อุ้ย) รุ่นที่8 (14)
นางสาวสุชารัตน์ เปล่งศรี (อุ้ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ 
สาขาภาษาไทย

นายวาทการ อินธิแสง(หนุ่ม)
นายวาทการ อินธแสง (หนุ่ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

File34
นางสาวเมธิยา นิยมไพศาลสุข (เมย์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หนึ่ง เสือมัจฉา (หนึ่ง) รุ่นที่10 (3)
นายหนึ่ง เสือมัจฉา (หนึ่ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
คณะเครื่องกล
สาขาเทคนิคยานยนต์

นายธวัชชัย หนูชู (ปวส.)
นายธวัชชัย หนูชู (หนุ่ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
คณะงานเทคนิคการผลิต
สาขาแม่พิมพ์โลหะ

นายอัครินทร์ ศรีไว (ริน
นายอัครินทร์ ศรีไว (ริน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาวิศวกรรมอาหาร

น.ส.พัชราภรณ์ พุฒพันธ์(บุ๋ม)
นางสาวพัชราภรณ์ พุฒพันธ์ (บุ๋ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขานิเทศศาสตร์

สุริยน แก้ววังสัน (บอม) รุ่นที่11 (25)
นายสุริยน  แก้ววังสัน (บอม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 11/2555
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม

รัชนี ศุภวิทย์ (ตอง) รุ่นที่12 (4)
นางรัชนี ศุภวิทย์ (ตอง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
คณะพยาบาลศาสตร์

ภูเบศร์ ประกายศรี (มาร์ค) รุ่นที่12 (9)
นายภูเบศร์ ประกายศรี (มาร์ค)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะพยาบาลศาสตร์

เพียวฤดี พงษ์ประเสริฐ (เพียว) รุ่นที่5 (5)
นางสาวเพียวฤดี พงษ์ประเสริฐ (ไก่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาภาษาจีน

วิมลรัตน์
นางสาววิมลรัตน์ ที่รัก (วิ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทย์-เคมี

โอ
นางสาวณัฐธิดา สารทอง (โอ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาสื่อสารมวลชน

นริศรา มาถาวร (มิ้ม) รุ่น6 (6)
นางสาวนริศรา มาถาวร (มิ้ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยาและสัตววิทยา

วัชระ เพชรดิน (เจ) รุ่นที่6 (4)
นายวัชระ เพชรดิน (เจ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์

เหมือนฝัน โคตะโย (ฝน) รุ่นที่6 (1)
นางสาวเหมือนฝัน โคตะโย (ฝัน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

พงศกร สมทอง (ปอร์เช่) รุ่นที่6 (16)
นายพงศกร สมทอง (ปอร์เช่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมทั่วไป

ชุดครุย นก2
นางสาวอัมภิรา แก้วหนูนวล (นก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี

มานิสา คงเจริญ (อ้อม) สึนามิ
นางสาวมานิสา คงเจริญ (อ้อม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบ

ศศิธร ลิ่มสกุล (ตู่) สึนามิ (2)
นางสาวศศิธร ลิ่มสกุล (ตู่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาสถิติประยุกต์

ปริญญา สีผา (เต้ย) สึนามิ (17)
นายปริญญา สีผา (เต้ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

สุวิมล ระดมบุญ (มล) สึนามิ (3)
นางสาวสุวิมล  ระดมบุญ (มล)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

ธิติมา ลือสันเทียะ (ก้อย) รุ่นที่7 (12)
นางสาวธิติมา ลือสันเทียะ (ก้อย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
คณะบริหารศาสตร์
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

ศิริวรรณ สุขสมกิจ
นางสาวศิริวรรณ สุขสมกิจ (แป้ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะครุศาสตร์
สาขาการศึกษาปฐมวัย

ละอองดาว ชาวกงจักร์ (วิว) รุ่นที่8 (1)
นางสาวละอองดาว  ชาวกงจักร์ (วิว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาภาษาไทย

ปรัชญา มณีทักษิณ (อาร์ท) รุ่นที่9 (31)
นายปรัชญา  มณีทักษิณ (อาร์ท)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนนทัย มีทองแสน (บุ๋มบิ๋ม) รุ่นที่9 (22)
นางสาวชนนทัย มีทองแสน (บุ๋มบิ๋ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาลัยการจัดการ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ธมลวรรณ ชนะมี (ตุ๊ดตู่) รุ่นที่ 9 (8)
นางสาวธมลวรรณ  ชนะมี (ตุ๊ดตู่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

วิภารัตน์ เกิดวัน (หนึ่ง) รุ่นที่9 (1)
นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน (หนึ่ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะสำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

s-กฤษฎา ค่ายเพ็ชร(เต้ย)
สามเณรกฤษฎา ค่ายเพ็ชร (เต้ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

สุภาภรณ์ เอี้ยงกูล (ตั้ก) รุ่นที่10 (3)
นางสาวสุภาภรณ์ เอี้ยงกูล (ตั๊ก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ พระบรมราชชนก

กันยารัตน์ ปะตังทะสา (หญิง) รุ่นที่10 (1)
นางสาวกันยารัตน์ ปะตังทะสา (หญิง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์

ครุย-แต๊ป
นางสาวนรีรัตน์  เทศกาล (แต๊ป)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาฟิสิกส์

เบญจมาภรณ์ บุญมา (เฟิร์น) รุ่นที่12 (7)
นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญมา (เฟิร์น)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

สุกัญญา เมืองมาคำ (กระแต) รุ่นที่12 (8)
นางสาวสุกัญญา เมืองมาคำ (กระเเต)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
คณะพยาบาลศาสตร์

ศิริพร โกษาวัฒนกุล (พร) รุ่นที่12 (9)
นางสาวศิริพร โกษาวัฒนกุล (พร)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 12/2556
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี

 อภิวัฒน์ จันทาเผือก
นายอภิวัฒน์ จันทาเผือก (โจ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
สาขาเทคนิคช่างยนต์

 ศิริวรรณ รอดสำราญ-ภาคกลาง
นางสาวศิริวรรณ รอดสำราญ (จิ๋ว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาพาณิชยกรรม

ไพโรจน์ เมืองมนประเสริฐ-ภาคกลาง
นายไพโรจน์  เมืองมนประเสริฐ (โรจน์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะอักษรศาสตร์
สาขาภาษาญี่ปุ่น

นันทกานต์ ภัทรปรีดากุล
นางสาวนันทกานต์ ภัทรปรีดากุล (กีฬา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาภาษาไทย

ใบงาน รุ่งอรุณ ศิริทัพ
นางสาวรุ่งอรุณ ศิริทัพ (จ๋า)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะครุศาสตร์
สาขาภาษาไทย

ใบงาน บุษยา แก้วงาม
นางสาวบุษยา แก้วงาม (แตง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ใบงาน ชุติมา หัสนีย์ - นุสร่า
นางสาวชุติมา หัสนีย์ (นุสร่า)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาสารสนเทศศาสตร์

ใบงาน จุระยุทธ์ วัฒน์รณชัย
นายจิระยุทธ์ วัฒน์รณชัย (เจ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
คณะเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

Da-เมธินี วาวีว่อง
นางสาวเมทิณี นาวีว่อง (ซานะ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ใบงาน พรพรรณ แน่นอุดร
นางสาวพรพรรณ แน่นอุดร (แพน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาภาษาอังกฤษ

ตุ๊กตา
นางสาวลลิตา จันทโร (ตุ๊กตา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะบริหารศาสตร์
สาขาการบัญชี

ใบงาน ชลพินทุ์ ถิ่นเกาะยาว
นางสาวชลพินทุ์  ถิ่นเกาะยาว (มัณนา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ใบงาน เซระ โรจนพิทยากุล
นางสาวเซระ โรจนพิทยกุล (โม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาญี่ปุ่น

ยุวราช
นางสาวศิรินทรา  ยุวะราช (เจี๊ยบ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ใบงาน พัสตราภรณ์ ลีฬหารัตน์
นางสาวพัสตราภรณ์ ลีฬหารัตน์ (มุก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาจีน

ใบงาน ณิชนารา บุญจนานนท์
นางสาวณิชนารา บุญจนานนท์ (ไก่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการเงินการธนาคาร

เบญจมาภรณ์ เอี่ยมทอง-ภาคกลาง
นางสาวเบญจมาภรณ์ เอี่ยมทอง (เม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาสาธารณสุขศาสตร์

เมธิณี วิสุงเร
นางสาวเมธิณี วิสุงเร (ปุ๋ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ฐิติยา ปิกจุมปู
นางสาวฐิติยา ปิกจุมปู (จ๋า)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาไทย

กรรณิกา บังวรรณ-2
นางสาวกรรณิกา บังวรรณ (พลอย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ศตวรรษ คีรีวัน
นายศตวรรษ คิรีวัน (เม่น)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

IMG_1614
นางสาวอภิญญา คงชารี (แตงโม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาสังคม

44
นายธีระวัฒน์ ขอวรกลาง (เอ๊ะ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สะคราญทิพย์ พิบูลย์ (ทิพย์)
นางสาวสะคราญทิพย์ พิบูลย์ (ทิพย์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพยาบาลศาสตร์

9ภาสกร ใจมั่น
นายภาสกร ใจมั่น (นนท์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์
สาขาฟิสิกส์

โชควันใหม่ สงมูลนาค2-ภาคกลาง
นายโชควันใหม่ สงมูลนาค (เล็ก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สิชฌน์พงษ์ วิชญะลัญฉกร-ภาคกลาง
นายสิชฌน์พงษ์ วิชญะลัญฉกร (เท่ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขาบัญชีบัณฑิต

วัลภา ทองนาค-ภาคกลาง
นางสาววัลภา ทองนาค (มิ้งค์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

พรพรรณ แซ่ดู่
นางสาวพรพรรณ แซ่ดู่ (หลิน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
คณะพยาบาลศาสตร์

อรรถพล ศรีวิชัย-บัณฑิต13-57
นายอรรถพล ศรีวิชัย (แบงค์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

 เกศรา เทพสุรัตน์
นางสาวเกศรา เทพสุรัตน์ (น้ำฝน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นันทพร มาอุ่น
นางสาวนันทพร มาอุ่น (บิว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เปรมวดี ทองงาม
นางสาวเปรมวดี ทองงาม (ใหม่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์

สุเมฆ จีรชัยศิริ
นายสุเมฆ จีรชัยสิริ (อะตอม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

10อริญญาภรณ์ โคตรปัญญา
นางสาวอริญาภรณ์ โคตรปัญญา (เบลล์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะพยาบาลศาสตร์

10ณรงค์เดช พิมพรรณ
นายณรงค์เดช พิมพรรณ (บีท)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาภาษาจีนสาธารณสุขศาสตร์

เกศินี ยานะ (กุ๊กกิ๊ก) รุ่นที่12 (1)
นางสาวเกศินี ยานะ (กุ๊กกิ๊ก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

กมลชนก กองโกย
นางสาวกมลชนก กองโกย (หญิง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา

อาทร สิริกุลธมาลา
นายจันทกานต์ สิริกุลธมาลา (อาร์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

กิติภพ เพชรทิม
นายกิตติภพ เพชรทิม (หนุ่ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาเคมี

ทวีศักดิ์ แก้วมณี
นายทวีศักดิ์ แก้วมณี (กบ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาฟิสิกส์-วัสดุศาสตร์

ธนวัฒน์ ต๊ะวิชัย
นายธนวัฒน์ ต๊ะวิชัย (นิว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาดุริยางค์ไทย

จตุพักตร์ ทองดี (แนน)
นางสาวจตุพักตร์ ทองดี (แนนนี่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาธารณสุขศาสตร์

รพีพัฒน์ รักกุศล
นายรพีพัฒน์ รักกุศล (พลัส)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
คณะพยาบาลศาสตร์

ใบงาน ไพศาล ช่วยเนียม
นายไพศาล  ช่วยเนียม (ผอม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 13/2557
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
สาขากายภาพบำบัด

กาญจนา ทวีวัน-ย่อ
นางสาวกาญจนา ทวีวัน  (ป๋อมแป๋ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
คณะพาณิชยกรรม
สาขาการขาย

ธีรวัฒน์ ชูรัตน์-ย่อ
นายธีรวัฒน์ ชูรัตน์ (ดรีม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
คณะสัตวศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์

ขอบรุ้ง ช่วยบำรุง-ย่อ
นางสาวขอบรุ้ง ช่วยบำรุง (รุ้ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม

นวพร กิจทวีรัตน์-ย่อ
นางสาวนวพร กิจทวีรัตน์ (เตย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
สาขาแพทยศาสตร์

วิชญาพร ไสยสิทธิ์-ย่อ
นางสาววิชญาพร ไสยสิทธิ์ (วีม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเภสัชศาสตร์
สาขาการบริบาลเภสัชกรรม

ใบงาน ภทรชล ลิ่มฮกซี่
นายภทรชล ลิ่มฮกซี่ (เต๋อ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะครุศาสตร์
สาขาดนตรีศึกษา

จิราภา ศักดิ์สูง-ครุย (1)
นางสาวจิราภา ศักดิ์สูง (เกม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบสถาบันการพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาสังคมเอกพลศึกษา

รัตนาภรณ์ พินิจเกียรติ-รูปชุดครุย
นางสาวรัตนาภรณ์ พินิจเกียรติ (สร้อย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

ชุดครุยดำ
นายกฤษฎา อิสระพงศ์ไพศาล (ดำ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา

ณัฐณัณ แสไพศาล-ย่อ
นางสาวณัฐณัณ แสไพศาล (องุ่น)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 กรองกาญจน์ บุญถนอม-ย่อ
นางสาวกรองกาญจน์ บุญถนอม (ลูกตาล)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

2.สุภัคษา-ชุดครุย
นางสาวสุภัคษา พรวงค์เลิศ (เก้า)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะสหเวชศาสตร์
สาขากายภาพบำบัด

เปมิกา อนันธิกุลชัย-รูปครุย
นางสาวเปมิกา อนันธิกุลชัย (ใบเฟิร์น)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์

พระอุเทน หลวงข้าเจ้า-ย่อ
สามเณรอุเทน หลวงข้าเจ้า (ตี๋)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ วิมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.หทัยรัตน์-ชุดครุย
นางสาวหทัยรัตน์ ศรีปิ่นเป้า (แอม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณะครุศาสตร์
สาขาภาษาไทย

2.ทิพวรรณ-รุปชุดครุย
นางสาวทิพวรรณ กานต์เจนภพ (ทิพ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์

2.เบญจมาภรณ์-รูปชุดครุย
นางสาวเบญจมาภรณ์ เพลงปาน (เบญ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทุน ลุงทิ-ชุดครุย
นายทุน  ลุงทิ (ทุน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
สาขาบัญชี

พรรณธิภา สายใจ-รูปชุดครุย (2)
นางสาวพรรณธิภา สายใจ (มิ้นท์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
คณะพยาบาลศาสตร์

มณทิชา ฟูสามป๊อก-รูปชุดครุย (1)
นางสาวมณทิชา ฟูสามป๊อก (มอม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

วนิดา ยาธัญ-รูปครุย
นางสาววนิดา ยาธัญ (อ้อม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

2.จิราพร-ชุดครุย
นางสาวจิราพร โตอัน (พลอย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะครุศาสตร์
สาขาภาษาไทย

2.ภูวดล จินดาละออง-รูปชุดครุย
นายภูวดล จินดาละออง (กั้ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาไทย

เอกพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ-รูป
นายเอกพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ (เช้ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะครุศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์

ปาล์ม ฟองเอม -resume
นางสาวปาล์ม ฟองเอม (ปาล์ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการสอนเคมี

2.หนึ่งฤทัย-รุปชุดครุย
นางสาวหนึ่งฤทัย มั่นคง (กวาง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีศึกษาเเละคอมพิวเตอร์

ศุภวรรณ
นางสาวศุภวรรณ ศรีสุข (หวา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาเอกภาษาไทย

ชุดครุยฟา
นางสาวฮานีฟา แวมามุ (ฟา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะครุศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์

2.รัชดา-รูปชุดครุย2
นางสาวรัชดา ทิพยธรกุล (จ๋า)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคนิคการแพทย์

3.เกตุแก้ว-ทรานส์คริปต์
นางสาวเกตุแก้ว นุชนางศรี (แก้ว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
คณะวิทยาการจัดการ
สาขารัฐประศาสนศาสตร์

2.ธีรยุทธ-ชุดครุย
นายธีรยุทธ ตลึงผล (ดุ๊ก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา

ขจรศักดิ์ เหมทานนท์-ย่อ
นายขจรศักดิ์ เหมทานนท์ (นิค)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

ใบงาน สมใจ ขวัญสกุล
นายสมใจ ขวัญสกุล (บ่าว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะรัฐศาสตร์

ปุ้ม-ชุดครุย
นางสาวขจิตธรรม พาทีไพเราะ (ปุ้ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์
สาขากลุ่มชีวภาพ

ศตายุ จันทระ-ย่อ
นายศตายุ  จันทระ (เอก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

2.สันติ-รูป
นายสันติ บุญทวีกูล (เฝย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาเกษตรกรรมศึกษา

ชุตินาถ แสงเฮ่อ-รูปครุย
นางสาวชุตินาถ แสงเฮ่อ (นุ๊ก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์

นิภาพร พงษ์นพคุณ
นางสาวนิภาพร  พงษ์นพคุณ (มิน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาเคมี

ศิริวรรณ จันทุลาง-ย่อ
นางสาวศิริวรรณ  จันทุลาง (บี)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาจีน

พรพิมล วรรณมานะ-ย่อ
นางสาวพรพิมล วรรณมานะ (มล)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาภาษาอังกฤษ

นงลักษณ์ ศรีระเริญ-ย่อ
นางสาวนงลักษณ์  ศรีระเริญ (นง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะพยาบาลศาสตร์

2.อีสซา-รูปชุดครุย
นางสาวอีสซา เดสสิ (ลอร่า)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาฟิสิกส์

อนุสรณ์ สุดสุข-ย่อ
นายอนุสรณ์ สุดสุข  (นุนิ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะครุศาสตร์
สาขาเคมี

ซูใบดะห์ ดอเลาะ-ย่อ
นางสาวซูใบดะห์ ดอเลาะ (เซาะห์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

2.เสาวคนธ์-ชุดครุย
นางสาวเสาวคนธ์  ลุทัน (ดิว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์

ประสิทธ์ เต็มใบหยก-ย่อ
นายประสิทธิ์ เต็มใบหยก (ปาร์ค)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา

รัตติยา-สุรินต๊ะ
นางสาวรัตติยา สุรินต๊ะ (โบว์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เมธา งดงาม-ใบงานบัณฑิต
นายเมธา งดงาม (ตื๋อ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศิลปศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์

สุพรรษา เมืองลือ-รูปครุย(12)
นางสาวสุพรรษา เมืองลือ (ฝ้าย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาคณิตศาสตร์

ปิยะวรรณ มัณฑากาศ-รูปชุดครุย
นางสาวปิยะวรรณ  มันทากาศ (เจมส์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
สาขานิเทศศาสตร์บัณฑิต ประชาสัมพันธ์

เนตรนภา วายทุกข์-ย่อ
นางสาวเนตรนภา วายทุกข์ (หมิว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
คณะพยาบาลศาสตร์

ชัชวัน วงค์จันทร์-ย่อ
นายชัชวัน  วงค์จันทร์ (ติ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป

โนรีซา
นางสาวโนรีซา อาลี (ซา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทลัยนราธิวาส ราชนครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์

กฐิน-ชุดครุย
นางสาวพรรณนิดา เร็วเรียบ (กฐิน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

ฐาปนี ยืนนาน-ย่อ
นางสาวฐาปณี ยืนนาน (ฟาง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

ฤตพจน์ โรจนคีรีสันติ-รูป
นายกฤตพจน์ โรจนคีรีสันติ (ธัญ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 14/2558
สถาบันที่จบวิทยาลัยเทคนิคสารภีมหาสารคาม
คณะยานยนต์
สาขายานยนต์

NanS-cut
นางสาวสุพรรษา ชายเสย (แนน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาคณิตศาสตร์

Golf-cut
นายธรณิศร คงแก้ว (กอล์ฟ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา

Namfon-cut1
นางสาวทิพวรรณ จารุวงศ์ (น้ำฝน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์

 Praew-cut
นางสาวดวงสมร เวชกามา (แพรว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะครุศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

May-cut
นางสาวสุภญา พลอยแสงสาย (เมย์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์

Aom-cut
นางสาวสุภาวรรณ แนงแหยม (ออม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

Na-cut1
นางสาวนรินรัตน์ มูยีหมัด (วีนา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คณะครุศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

Q-cut
นายพีรพล อุดมลาภ (คิว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาดุริยางคศิลป์

Bonus-cut
นางสาวกรรณิการ์ เกตุแก้ว (โบนัส)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

Ice-cut
นางสาวเกศรินทร์  สรัมย์ (ไอซ์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี

Jenny-cut
นางสาวนภาภรณ์ เอลเลอร์มันน์ (เจนนี่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

Ngor-cut
นางสาวสุภาพร วงค์ด้วง (งอ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเภสัชศาสตร์
สาขาบริบาลเภสัชกรรม

Ked-cut-1
นางสาวฉวีวรรณ เพชรดี (เกด)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Mile-cut
นางสาวปัทมพร กิตติศักดิ์ยั่งยืน (ไมล์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Pang-cut
นางสาวสุวรรณี อุดเอ้ย (แป้ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาชีววิทยา

Nok-cut
นางสาวยุพารัตน์ มันพร้าว (นก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต)
สาขาคณิตศาสตร์

Pat-cut
นางสาวศุภักษณา วรนาม (พัช)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คณะครุศาสตร์
สาขาการขายคณิตศาสตร์

Ming-cut
นางสาวธนัญญา พลอาษา (มิ่ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์(เคมี)

Nook-cut
นางสาวกัลยรัตน์ ยิ่งพูนทรัพย์ (นุ๊ก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์

Bb-cut
นางสาวบีบีฮาวา  เก่งกาจกุล (บีบี)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาไทย

NanP-cut
นางสาวปฐมาวดี สีหนู (แนน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
โครงการจัดตั้งสาธารณสุขศาสตร์
สาขาสาธารณสุขบัณฑิต

Pim-cut
นางสาวพิมพิมล พวงมาลัย (พิม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาโทรคมนาคม

Sherry-cut
นางสาวเชอริตา ศรีสุวรรณ (เชอร์รี่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์

Abbi-cut
นางสาวแอบบี้เกว เกลน (แอบบี้)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะสำนักวิชาการจัดการ
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

Jeng-cut
นางสาวภาวณี เกษตรโสภาพันธ์ (ไหมเจ้ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาจีนธุรกิจ

Asama-cut
นางสาวอัสมะ ยะโกะ (อัสมะ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทลัยนราธิวาส ราชนครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์

Sa-cut-1
นางสาวสาลิกา กัญจนกาญจน์ (สา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีอาหาร

Wa-cut
นางสาวบุศรอ มุเซะ (วา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์

Jen-cut
นางสาวเจนจิรา วงษ์ศรีนาค (เจน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
สาขาพยาบาลศาสตร์

Nant-cut
นายอานันท์ สุขใส (นันท์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
สาขาพยาบาลศาสตร์

Book-cut
นางสาวพลอยไพลิน  เลิศล้ำ (บุ๊ค)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คณะครุศาสตร์
สาขาภาษาไทย

  Aon-cut  นางสาวธิดารัตน์ อ้นบำรุง (อ้อน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

Boom-cut
นายสุรชัย สุวินาเจ (บูม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาสัตวศาสตร์

J-cut
นายวันเฉลิม เนื่องกลิ่น (เจ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Sai-cut
นางสาวกฤติยา รื่นเวช (ทราย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์

MayC-cut
นางสาวชลธิชา ดีเกิด (เมย์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

Boy-cut
นายอนุชา พยัคฆะ (บอย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

Meen-cut
นางสาวจันทร์สุดา สุดชมโฉม (มีน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี

Kim-cut
นางสาววิภาดา นำพา (กิม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขาการบัญชี

Lunch-cut
นายจีระศักดิ์ เหมบุรุษ (ลั้น)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะครุศาสตร์
สาขาชีววิทยา

Jan-cut
นางสาวพัชรี จันทวรี (แจน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณะครุศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา

June-cut
นางสาวชลธิชา แซ่โค้ว (จูน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะครุศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์

Tel-cut
นางสาวพุทธรักษา  แสนเฮือง (เทล)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์

David-cut
นายกิตติศักดิ์ แดงชาติ (เดวิด)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

Mek-cut
นายธราพงษ์ ลุละวัน (เมฆ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

Yok-cut
นางสาวจิราภา อารีเอื้อ (หยก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

04 ยารีย๊ะ เหาะสัน (ย๊ะห์)
นางสาวยารีย๊ะ เหาะสัน (ย๊ะห์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทลัยนราธิวาส ราชนครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์

04 มัรดีย๊ะห์ แวดาแม (มัร)
นางสาวมัรดียะห์ แวดาแม (มัร)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาเคมี-ชีวะ

นภัสวรรณ เหลาะหลง (พัด)
นางสาวนภัสวรรณ เหลาะหลง (พัด)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 15/2559
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชี

04 นราธิป กันทาจา (โมบิว)
นายนราธิป กันทาจา (โมบิว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จักรพันธ์ อินทร์นา (โจ๋)
นายจักรพันธ์ อินทร์นา (โจ๋)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะครุศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

เกศศรี ยุรเกตุ (เกศ)
นางสาวเกศศรี ยุรเกตุ (เกศ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

04 ศักดิ์ดา ปาละเขียว (เจน)
นายศักดิ์ดา ปะละเขียว (เจน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นิลาพร ป้านภูมิ (1)
นางสาวนิลาพร ป้านภูมิ (ปอ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา

ชัชพงศ์ เจษฏาชัยศรี (พงศ์)
นายชัชพงศ์ เจษฎาชัยศรี (พงศ์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาฝรั่งเศส

สยามรัฐ อินทรารักษ์สกุล (จ๊อบ)
นายสยามรัฐ อินทรารักษ์สกุล (จ๊อบ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณโลจิสติกส์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์

พิมพ์พิชชา อัครเดชารัศมิ์กุล (สม)
นางสาวพิมพ์พิชชา อัครเดชารัศมิ์กุล (สม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

04 ประพันธ์ คำบรรลือ (เบิร์ด)
นายประพันธ์ คำบรรลือ (เบิร์ด)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
คณะเทคโนโลยียานยนต์

04 แสงดี ใจสะอาด (เอิร์น)
นางสาวแสงดี ใจสะอาด (เอิร์น)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สาขาการบัญชี

04 น.ส.ดรุณี เจริญลาภผล (แพท)
นางสาวดรุณี เจริญลาภผล (แพท)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

04 ปรียานุช พุฒิพร (ซี)
นางสาวปรียานุช พุฒิพร (ซี)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาจีน

04 ปาริชาติ สุริยะ (แพทร์)
นางสาวปาริชาติ สุริยะ (แพท)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

04 ภวิณท์ฐภณ ลือเดช (โย)
นายภวิณท์ฐภณ ลือเดช (โย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เทคโนโลยีมีเดีย
สาขามีเดียอาตส์-ศล.บ.4 ปี

04 ปิยดา ถาวรวรานนท์ (ฟ้า)
นางสาวปิยดา ถาวรวรานนท์ (ฟ้า)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สาขาการระหว่างประเทศ

04 ธาวิน ประกายศีรี (วิน)
นายธาวิน ประกายคีรี (วิน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ สถาบันการพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาสุขศึกษา

ดา-วิจิตรพร - โอ๋
นางสาววิจิตรพร  พิมพ์พิสุทธ์ (โอ๋)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
คณะพาณิชยการ
สาขาการบัญชี

ดา-เอกลักษณ์ แขกยงค์ - เจมส์
นายเอกลักษณ์ แขกยงค์ (เจมส์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยาและหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต/ สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา)คู่ขนาน

สุรีพร เย็นขัน (ปลา)
นางสาวสุรีพร เย็นขัน (ปลา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการบัญชี

04 ธัชชิต ขวัญดวงใจ (โอ)
นายธัชชิต ขวัญดวงใจ (โอ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาออกแบบสื่อสาร

04 ปอนด์ แสนสุด (ปอนด์)
นายปอนด์  แสนสุด (ปอนด์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาพืชศาสตร์

04 น.ส.พิสุดา นทีอาชา (นานา)
นางสาวพิมสุดา นทีอาชา (นานา)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
คณะพาณิชยกรรม
สาขาการบัญชี

04 ปนัดดา โสภา (ฝน)
นางสาวปนัดดา โสภา (ฝน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
คณะบัญชี
สาขาพาณิชยการ

04 นายนิติกรณ์ ตั้งหลัก (เต้)
นายนิติกรณ์ ตั้งหลัก (เต้)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะครุศาสตร์
สาขาภาษาไทย

ชลธร เตชะรัชกิจการกุล (ท๊อป)
นายชลธร เตชะรัชกิจการกุล (ท๊อป)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
สาขาการแสดงพื้นบ้านอีสาน

อรรถพล ยตะโคตร (ทีม)
นายอรรถพล ยตะโคตร (ทีม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา

2.ใบงานบัณฑิต-16-60-2แนนน1
นางสาวนุชนาฏ สายจันทร์ (แนน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะครุศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

อรทัย โทชาติ (ปีอบ)
นางสาวอรทัย โทชาติ (ป๊อบ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

04 นันท์สินี จันทร์เภา (นิ้ง)
นางสาวนันท์สินี  จันทร์เภา (นิ้ง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชี

02 ธวัลรัตน์ รัตนา - บัณฑิต
นางสาวธวัลรัตน์ รัตนาภรณ์ (กบ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
สาขาบัญชี

นายกู่ นามดี (กู่)
นายกู่ นามดี (กู่)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
คณะวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์

จงกชกร กรมไทยสง (ยุ้ย)
นางสาวจงกชกร กรมไทยสง (ยุ้ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

อรพิชา เทียมผล - ใบงาน
นางสาวอรพิชา เทียมผล (นาย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 16/2560
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์

13 น.ส.อังคณา ระกาพันธ์
นางสาวอังคณา  ระกาพันธ์ (อัง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 05 น.ส.อิสราภรณ์ ขวัญอุ่น ok1
นางสาวอิสราภรณ์ ขวัญอุ่น (มุข)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี
สาขาบริหารธุรกิจ

06 น.ส.วนศุภะณัต เดชเกาะเก่า ok1
นางสาววนศุภะณัต เดชเกาะเก่า (ปอ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวนศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภภาพป่าไม้

07 นายแมน คล้ายสุวรรณ
นายแมน คล้ายสุวรรณ (แมน)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะครุศาสตร์
สาขาภาษาไทย

08 น.ส.วรรณา กติกาโชคสกุล ok1
นางสาววรรณา กติกาโชคสกุล (นีน่า)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

23 นายพีรพล ศูนย์จันทร์
นายภานุวัฒน์ เตโช (ตั้ม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คู่ขนานนิติศาสตร์

10 น.ส.ทิพย์วารี วงค์เหมย
นางสาวทิพย์วารี วงศ์เหมย (เกด)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาภาษาไทย

นางสาวพัชรินทร์ ปินตาธรรม (กิ๊ฟ)
นางสาวพัชรินทร์ ปินตาธรรม (กิ๊ฟ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาภาษาไทย

12 นางสาวทิพย์วรรณ ธนะมูล
นางสาวทิพย์วรรณ ธนะมูล (นุ๊กนิ๊ก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คณะครุศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์

19 น.ส.ดาราวรรณ แจ่มคล้าย ok
นางสาวดาราวรรณ แจ่มคล้าย (ไอซ์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี

20 น.ส.กนกวรรณ โพธิ์งาม ok
นางสาวกนกวรรณ โพธิ์งาม (นุ่น)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาชีววิทยา

21 น.ส.อัญชลี คำฝอย ok
นางสาวอัญชลี คำฝอย (อัญ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะนิติศาสตร์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์

22 น.ส.เสาวลักษณ์ ทองอ้วน
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองอ้วน (นัท)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาไทย

09 นายภานุวัฒน์ เตโจ
นายพีรพล ศูนย์จันทร์ (แซ็ค)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

24 น.ส.กาญจนา สดใส ok
นางสาวกาญจนา  สดใส (อุ้ย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์

นางสาวแสงระวี เจเถื่อน (แพร)
นางสาวแสงระวี เจเถื่อน (แพร)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชี

18 น.ส.จันทร์หอม ร่องตอง ok
นางสาวจันทร์หอม ร่องตอง (ฟ้า)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
สาขาพาณิชยกรรม

02 สมบุญ แชมือ ok1
นายสมบุญ แชมือ (อันซู)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

03 นายส่างทุน - ok1
นายส่างทุน (นามสกุล) (จาย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ 
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
คณะเครื่องกล
สาขางานยานยนต์

04 นายราม ลาดปาละ- ok1
นายราม ลาดปาละ (ราม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

14 น.ส.อรวรรณ พรมรักษ์
นางสาวอรวรรณ พรมรักษ์ (ศรี)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาพลศึกษา

15 น.ส.กัลญาณี ขวัญสันเทียะ ok
นางสาวกัลญาณี  ขวัญสันเทียะ (แพรว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

16 นายทินกร ปิ่นทอง
นายทินกร ปิ่นทอง (เอ๋)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศึกษา

17 น.ส.สุนิสา สุกแก้ว ok
นางสาวสุนิสา สุกแก้ว (น้ำ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17/2561
สถาบันที่จบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะครุศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์

1 (13)
นายเจษฎาวุธ แก้วยัง(เบล)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
คณะนิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์

1 (10)
นางสาวนัซฟาห์ ซำตาลี (นัท)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

1 (12)
นายสรวิศ ดำรงวุฒิ (กอล์ฟ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562
สถาบันที่จบ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
คณะสาธารณสุขศาสตร์

1 (14)
นายสงกรานต์ มหากาฬ (กรานต์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562
สถาบันที่จบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาไทย(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต)

1 (11)
นางสาวจิราพร  จำเริญลาภ (แตงโม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562
สถาบันที่จบ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
สาขาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษา

1 (15)
นายปิยะพงษ์ บังศรี (ตาม)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาสถาปัตยกรรม

1 (9)
นางสาวกรรณิการ์ เพชรดำ (กิ๊ฟ)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562
สถาบันที่จบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการระหว่างประเทศ

1 (1)
นางสาวพัศราภรณ์ สุวรรณวโรดม (หญิง)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

1 (4)
นายชลิต ชอบรัมย์  (โค้ก)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562
สถาบันที่จบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์

1 (2)
นายพิรเดช ช่วยนุกูล (อั๊ต)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562
สถาบันที่จบ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

1 (5)
นายนนทกาล  ยาวาระยะ (นนท์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ

1 (3)
นางสาวบุญร้อง จะปอ (จ๊ะเอ๋)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขาการบัญชี

1 (8)
นางสาวพลอยไพลิน ศิริสม (พลอย)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562
สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาภาษาไทย

1 (7)
นางสาวปัทมพร ทรัพย์วโรบล (บัว)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562
สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)

1 (6)
นางสาวอรัญภรณ์ ดิษฐยภัทรท์ (เมย์)
บัณฑิตทุนรุ่นที่ 18/2562
สถาบันที่จบ 
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (วิทยาลัยเทคนิคลำพูน)
คณะเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า