สำหรับเด็กๆ สิ่งที่จะช่วยพัฒนาพวกเขาได้ คือ การอ่าน และการทำกิจกรรม ด้วยความเชื่อนี้ มูลนิธิดำรงชัยธรรมจึงจัดกิจกรรมสำหรับเด็กๆ อาทิ

ห้องหนังสือเบิกฟ้า

โครงการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน โดยจัดเป็นพื้นที่ให้กับนักเรียนทุน เจ้าหน้าที่ พนักงานในสังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ทุกคน และบุคคลภายนอก ได้มีแหล่งค้นคว้าอ้างอิง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และผู้ที่มีใจรักการอ่าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้นของแต่ละบุคคลในด้านต่างๆ  ทั้งด้านการงาน การเรียน สุขภาพ จิตใจ และการดำเนินชีวิต   บนพื้นที่ชั้น 12 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส

การจัดทำวรรณกรรมแปล ในชื่อโครงการย่อโลกทั้งใบให้เด็กไทยได้รู้จัก

โครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปรักการอ่าน และการเรียนรู้ โดยคัดเลือกวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง และยอมรับจาก 27 ประเทศทั่วโลก  36  เรื่อง แปลเป็นภาษาไทย และบริจาคให้กับห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั่วประเทศกว่า 33,000 แห่ง และจัดทำวรรณกรรมในรูปแบบอักษรเบลล์ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนสำหรับผู้พิการทางสายตาจำนวน 10 แห่ง และห้องสมุดของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ห้องสมุดศูนย์กลางการเรียนรู้ ICT แห่งชาติ และ TK Park

ทุนสนับสนุน และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน

มูลนิธิได้สนับสนุน อาทิ ทุนการออกกิจกรรมค่ายอาสา ทุนสนับสนุนโครงการนิทรรศการของนิสิตในสถาบันต่างๆ