เป็นโครงการหลักของมูลนิธิ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2542 จนถึงปัจจุบัน  โดยมอบทุนการศึกษาในสายสามัญ และทุนสายอาชีพ ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า จนระดับปริญญาตรี หรือสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคนให้แก่เยาวชนไทยที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา มีความประพฤติดี และมีความสามารถ