มีวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุน การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร โดยมีกระบวนการดูแลแบบเดียวกับโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต