love_27002

ความเป็นมา

จากต้นกล้าต้นเล็กๆ ที่ได้รับการเอาใจใส่    ดูแล รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยบำรุงรากและลำต้นให้   แข็งแกร่ง ใส่วิตามินปลูกฝังความเป็นผู้นำ ให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้…  บัดนี้เหล่าต้นกล้าได้  เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่พร้อมจะแผ่กิ่งก้าน สาขา  ผลิดอก ออกผล สร้างชีวิตสมดุลให้กับธรรมชาติ

ไม้ใหญ่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต  ได้เจริญเติบโตขึ้นทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิ เป็นบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพของสังคม ดังคำปรารภที่ว่า ไม่ใช่แค่  ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี ของคุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิดำรงชัยธรรม

ชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม จึงเป็น ผลผลิตหนึ่งของต้นไม้ใหญ่ ที่มีแนวคิดและความตั้งใจ  อันดี ที่เหล่าบัณฑิตนักเรียนทุนจะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม   กลับคืนแก่สังคมร่วมกัน ตามเจตนารมณ์การมอบทุนการศึกษาของคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมตามเจตนารมณ์ของคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม                           2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิดำรงชัยธรรม                                                                       3. เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงสัมพันธภาพระหว่างบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม

 

พันธกิจ

1. ดำเนินกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคมส่วนรวม                                                                   2. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิดำรงชัยธรรม                                                   3.ดำเนินกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงและรักษาไว้ซึ่ง สัมพันธภาพของบัณฑิตทุน