แบ่งตามประเภททุน (364 คน)  

 

แบ่งตามเพศ (364 คน)  

 

แบ่งตามระดับการศึกษาที่จบตามทุนมูลนิธิ (364 คน)  

 

แบ่งตามภูมิลำเนา (364 คน)  

 

แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา/อาชีพ (364 คน)  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559