แบ่งตามประเภททุน (411 คน)  

 

แบ่งตามเพศ (411 คน)  

 

แบ่งตามระดับการศึกษาที่จบตามทุนมูลนิธิ (411 คน)  

 

แบ่งตามภูมิลำเนา (411 คน)  

 

แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา/อาชีพ (411 คน)  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560