เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของประธานกรรมการมูลนิธิ ที่ต้องการสร้างโอกาสในการส่งเสริม และพัฒนางานด้านนิเทศศาสตร์แขนงต่างๆ ให้เกิดคุณค่าทางการศึกษา และเกิดประโยชน์อันดีต่องานนิเทศศาสตร์อย่างกว้างขวาง พร้อมสร้างเครือข่ายนักนิเทศศาสตร์จากทั่วประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน เริ่มเปิดโครงการทุนสนับสนุนงานนิเทศศาสตร์ในปี 2546