1. เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และหรือเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเด่น กิจกรรมดีเด่น

2. เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร

3. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโครงการ และหรือสถานที่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชน

4. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม

5. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

7. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้อันเกี่ยวกับการศึกษา และ/หรือความรู้อันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ให้กับสาธารณชน