มูลนิธิดำรงชัยธรรม  และ ชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม

 

🎉🎊ขอเเสดงความยินดี🎊🎉

กับ

บัณฑิตทุนทั้งหมด 15 คน

ที่ได้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

โดยมีรายนามดังนี้

🎓สงกรานต์ มหากาฬ (กรานต์) นักเรียนทุน รุ่นที่ 14/2555  
     จบจาก...คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 1  

🎓จิราพร เจริญลาภ (แตงโม) นักเรียนทุน รุ่นที่ 14/2555
     จบจาก...คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาการจัดการเรียนรู้(คณิตศาสตร์ศึกษา)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

🎓ปิยะพงษ์  บังศรี(ตาม) นักเรียนทุน รุ่นที่ 14/2555 
     จบจาก...คณะสถาปัตกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาสถาปัตกรรม
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

🎓พัศราภรณ์ สุวรรณวโรดม (หญิง) นักเรียนทุน รุ่นที่ 15/2556
     จบจาก...คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี   
   มหาวิทยาลัยเกษตรศศาสตร์ บางเขน

🎓ชลิต ชอบรัมย์ (โค้ก) นักเรียนทุน รุ่นที่ 15/2556
   จบจาก...คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

🎓พิรเดช  ช่วยนุกูล (อั๊ต) นักเรียนทุน รุ่นที่ 15/2556
   จบจาก...คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 1

🎓นนทกาล  ยาวาระยะ (นน) นักเรียนทุน รุ่นที่ 15/2556 
   จบจาก...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

🎓บุญร้อง จะปอ (จ๊ะเอ๋) นักเรียนทุน รุ่นที่ 16/2557
   จบจาก...คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกียรตินิยมอันดับ 1

🎓พลอยไพลิน ศิริสม (พลอย) นักเรียนทุน รุ่นที่ 17/2558
   จบจาก...คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย
   มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม เกียรตินิยมอันดับ 1

🎓ปัทมาพร ทรัพย์วโรบล (บัว) นักเรียนทุน รุ่นที่ 17/2558
   จบจาก...คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2

🎓กรรณิการ์ เพชรดำ (กิ๊ฟ) นักเรียนทุน รุ่นที่ 18/2559
   จบจาก...คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 2   

🎓อรัญภรณ์ ดิษฐยภัทรท์ (เมย์) นักเรียนทุน รุ่นที่ 18/2559
   จบจาก...คณะเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เกียรตินิยมอันดับ 2

🎓สรวิศ  ดำรงวุฒิ (กอล์ฟ) นักเรียนทุน รุ่นที่ 18/2559
   จบจาก...คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเวชระเบียน
   วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

🎓เจษฎาวุธ  แก้วยัง (เบล) นักเรียนทุน รุ่นที่ 18/2559
   จบจาก...คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เกียรตินิยมอันดับ 2

🎓นัซฟาห์  ซำตาลี (นัท) นักเรียนทุน รุ่นที่ 18/2559
   จบจาก...คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 2