มูลนิธิดำรงชัยธรรม ได้ก่อตั้งขึ้น โดยนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) โดยได้มอบทุนส่วนตัวเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐ ล้านบาท สำหรับการก่อตั้งมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน
และได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๑ ด้วยทุนจดทะเบียน ๑ ล้านบาท

ชื่อ                มูลนิธิดำรงชัยธรรม
ชื่อย่อ             ม.ด.ธ.
ชื่อภาษาอังกฤษ    DAMRONGCHAITHAM FOUNDATION
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ D.T.F.

สำหรับตราสัญลักษณ์ของมูลนิธินี้ คือ เนื่องด้วยมูลนิธิดำรงชัยธรรม มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนของชาติที่มีคุณสมบัติเป็นคนคุณภาพ มีความสามารถ มีศักยภาพ เป็นผู้นำ และต้องมีจิตใจดี นั่นจึงเป็นที่มาและความหมายของตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ ที่ได้ออกแบบเป็นเลขหนึ่งไทย ๑ อันหมายถึง “คนดีที่หนึ่ง” และเลข ๑ นี่ พ้องกับตัวอักษร ด ของไทย ซึ่งเป็นพยัญชนะตัวแรกของนามสกุล ดำรงชัยธรรม อันเป็นนามสกุลของผู้ก่อตั้งและเป็นชื่อของมูลนิธิอีกด้วย

และเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิดำรงชัยธรรม เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 643 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ