แบ่งตามประเภททุน (142 คน)

แบ่งตามเพศ (142 คน)

แบ่งตามระดับชั้น (142 คน)

แบ่งตามภูมิลำเนา (142 คน)

แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา/อาชีพ (129 คน)

*การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาจะทำการแบ่งนักเรียนทุนตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษาเท่านั้น*

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559