แบ่งตามประเภททุน (92 คน)

แบ่งตามเพศ (92 คน)

แบ่งตามระดับชั้น (92 คน)

แบ่งตามภูมิลำเนา (92 คน)

แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา/อาชีพ (88 คน)

*การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาจะทำการแบ่งนักเรียนทุนตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษาเท่านั้น*

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560