รายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม ประจำปี 2559

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559)

 

ลำดับ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถาบันการศึกษา ระดับชั้น
1 47-4-1-013 น.ส. ทิพวรรณ จารุวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 6
2 48-2-1-004 น.ส. สุภญา พลอยแสงสาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 6
3 S48-5-1-105 น.ส. ดวงสมร เวชกามา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 5
4 49-2-1-028 น.ส. นรินรัตน์ มูยีหมัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 5
5 50-1-1-001 น.ส. จอมเทียน จันสมรัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 3
6 50-1-1-003 นาย พีรพล อุดมลาภ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 4
7 50-1-1-004 น.ส. กรรณิการ์ เกตุแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 4
8 50-2-1-005 น.ส. เกศรินทร์ สรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีที่ 4
9 50-2-1-006 น.ส. นภาภรณ์ เอลเลอร์มนน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 4
10 50-3-1-007 นาย นราธิป กันทาจา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ปีที่ 4
11 51-3-4-018 น.ส. สุภาพร วงค์ด้วง มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 6
12 52-2-4-007 น.ส. ฉวีวรรณ เพชรดี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5
13 52-3-4-009 น.ส. ปัทมพร กิตติศักดิ์ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 5
14 52-3-4-012 น.ส. สุวรรณี อุดเอ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 5
15 52-3-4-018 น.ส. ยุพารัตน์ มันพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 5
16 52-4-4-023 น.ส. ศุภักษณา วรนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 5
17 52-4-4-025 น.ส. ธนัญญา พลอาษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 5
18  SP51-1-1-003 น.ส. อนุธิดา ทองนิยม โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ม.4
19  SP51-1-1-004 ด.ญ. ชนิกานต์ ทองนิยม โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ม.1
20  SP52-1-3-001 น.ส. กัลยรัตน์ ยิ่งพูนทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 4
21 53-2-4-001 น.ส. บีบีฮาวา เก่งกาจกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีที่ 4
22 53-2-4-002 น.ส. ปฐมาวดี สีหนู มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ปีที่ 3
23 53-2-4-003 น.ส. พิมพิมล พวงมาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 4
24 53-2-4-004 น.ส. จักรพันธ์ อินทร์นา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 4
25 53-2-4-006 น.ส. เชอริตา ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 4
26 53-2-4-007 น.ส. แอบบี้เกว เกลน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 4
27 53-2-4-008 น.ส. เกศศรี ยุรเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 4
28 53-3-4-009 น.ส. ภาวณี เกษตรโสภาพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 4
29 53-3-4-010 นาย ศักดิ์ดา ปะละเขียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4
30 53-4-4-013 น.ส. นิลาพร ป้านภูมิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 4
31 53-5-4-015 น.ส. อัสมะ ยะโกะ มหาวิทลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ ปีที่ 4
32 53-5-4-017 น.ส. สาลิกา กัญจนกาญจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4
33 53-5-4-018 น.ส. บุศรอ มุเซะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีที่ 4
34 53-5-4-019 น.ส. เจนจิรา วงษ์ศรีนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 4
35 53-5-4-020 นาย อานันท์ สุขใส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ปีที่ 4
36 54-1-4-001 นาย แมน คล้ายสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 3
37 54-2-4-002 นาย ชัชพงศ์ เจษฎาชัยศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3
38 54-2-4-003 นาย สยามรัฐ อินทรารักษ์สกุล มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 3
39 54-2-4-005 น.ส. บุญสม สามทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 3
40 54-3-4-006 นาย ประพันธ์ คำบรรลือ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ปีที่ 3
41 54-3-4-010 น.ส. แสงดี ใจสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ปีที่ 3
42 54-3-4-011 น.ส. ดรุณี เจริญลาภผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีที่ 3
43 54-3-4-013 น.ส. วรรณา กติกาโชคสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง ปีที่ 3
44 54-3-4-014 น.ส. ทิพย์ณีต แซ่ย้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 3
45 54-3-4-016 นาย ภานุวัฒน์ เตโจ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 3
46 54-3-4-017 น.ส. ปรียานุช พุฒิพร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 3
47 54-3-4-018 น.ส. ปาริชาติ สุริยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 3
48 54-3-4-019 น.ส. ทิพย์วารี วงศ์เหมย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 3
49 54-3-4-021 น.ส. พัชรินทร์ ปินตาธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 3
50 54-4-4-023 น.ส. ทิพย์วรรณ ธนะมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีที่ 3
51 54-5-4-024 นาย ธวัชชัย ลือเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีที่ 3
52 54-5-4-025 น.ส. ปิยดา ถาวรวรานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 3
53 55-1-4-001 นาย สงกรานต์ มหากาฬ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 2
54 55-1-4-002 น.ส. ดาราวรรณ แจ่มคล้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีที่ 2
55 55-2-4-003 น.ส. กนกวรรณ โพธิ์งาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 2
56 55-2-4-004 น.ส. จิราพร จำเริญลาภ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีที่ 2
57 55-3-4-007 น.ส. อัญชลี คำฝอย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 2
58 55-4-4-008 นาย ปิยะพงษ์ บังศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 2
59 55-4-4-009 น.ส. เสาวลักษณ์ ทองอ้วน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปีที่ 2
60 55-2-7-011 น.ส. พลอยไพลิน เลิศล้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีที่ 5
61 55-2-7-012 น.ส. ธิดารัตน์ อ้นบำรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 5
62 55-2-7-013 นาย นัฐวุฒิ ทองดอนน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 5
63 55-3-7-015 นาย เอกลักษณ์ แขกยงค์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 5
64 55-3-7-016 น.ส. กฤติยา รื่นเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีที่ 5
65 55-3-7-017 น.ส. ชลธิชา ดีเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 5
66 55-4-7-023 นาย จีระศักดิ์ เหมบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 5
67 55-5-7-027 น.ส. ชลธิชา แซ่โค้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 5
68 55-3-6-034 นาย สุรชัย สุวินาเจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ปีที่ 4
69 55-3-6-036 นาย วันเฉลิม เนื่องกลิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปีที่ 4
70 55-3-6-037 นาย ธาวิน ประกายคีรี สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 4
71 55-4-6-038 น.ส. สุรีพร เย็นขัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูณ์ ปีที่ 4
72 55-3-6-039 น.ส. วิจิตรพร  – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 4
73 55-4-6-040 นาย อนุชา พยัคฆะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีที่ 4
74 55-4-6-042 นาย พีรพล ศูนย์จันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีที่ 4
75 55-4-6-043 น.ส. จันทร์สุดา สุดชมโฉม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีที่ 4
76 55-4-6-044 น.ส. วิภาดา นำพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 4
77 56-1-4-001 น.ส. พัศราภรณ์ สุวรรณวโรดม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 1
78 56-2-4-002 น.ส. เสาร์วิตรี ปุณณะการี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 1
79 56-4-4-004 นาย จิรภัทร เหล่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 1
80 56-4-4-005 นาย นฤบดินทร์ อุปศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 1
81 56-4-4-006 นาย ชลิต ชอบรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1
82 56-5-4-007 นาย พิรเดช ช่วยนุกูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปีที่ 1
83 56-5-4-008 นาย นนทกาล ยาวาระยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีที่ 1
84 56-2-7-009 น.ส. พุทธรักษา แสนเฮือง วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 4
85 56-2-7-010 นาย กิตติศักดิ์ แดงชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 4
86 56-2-7-011 น.ส. กาญจนา สดใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 4
87 56-3-7-012 นาย ธราพงษ์ ลุละวัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 4
88 56-3-7-013 นาย นิติกรณ์ ตั้งหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 4
89 56-4-7-014 น.ส. จิราภา อารีเอื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 4
90 56-4-7-015 นาย อรรถพล ยตะโคตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 4
91 56-4-7-016 น.ส. นุชนาฏ สายจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 4
92 56-4-7-017 น.ส. อรทัย โทชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 4
93 56-5-7-018 นาย ธรณิศร คงแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีที่ 4
94 56-5-7-019 น.ส. สุพรรษา ชายเสย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 4
95 56-2-6-020 น.ส. นภัสวรรณ เหลาะหลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ 3
96 56-3-6-021 นาย ธัชชิต ขวัญดวงใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ปีที่ 3
97 56-3-6-023 นาย ปอนด์ แสนสุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 3
98 56-3-6-024 น.ส. พิมสุดา นทีอาชา ปีที่ 3
99 56-3-6-025 น.ส. ปนัดดา โสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 3
100 56-4-6-027 นาย ชลธร เตชะรัชกิจการกุล วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีที่ 3
101 56-5-6-029 น.ส. นันท์สินี จันทร์เภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 3
102 56-5-6-030 น.ส. ธวัลรัตน์ รัตนาภรณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 3
103 57-2-4-0702 น.ส. ปนัดดา หมื่นอาจ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ม.6
104 57-3-4-0703 น.ส. นภาพรรณ รำไพพนา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ม.6
105 57-3-4-0704 น.ส. เนตรนภา พรมพูล โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ม.6
106 57-3-4-0705 น.ส. วรดา หาญศักดิ์อารี โรงเรียนหอพระ ม.6
107 57-3-4-0706 น.ส. วัทนพร ภูเวียงจันทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ม.6
108 57-4-4-0707 นาย อภิเชษฐ์ มานะสิน โรงเรียนหนองเรือวิทยา ม.6
109 57-4-4-0708 น.ส. ชุติมา ไตรจะโปะ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ม.6
110 57-1-7-0709 น.ส. จงกชกร กรมไทยสง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 3
111 57-2-7-0710 น.ส. บาหลี นิจโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 3
112 57-2-7-0711 น.ส. อังคณา ระกาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 3
113 57-3-7-0712 น.ส. อรวรรณ พรมรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 3
114 57-3-7-0713 น.ส. อิสราภรณ์ ขวัญอุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 2
115 57-4-7-0714 น.ส. กัลญาณี ขวัญสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 3
116 57-2-7-0716 น.ส. อรพิชา เทียมผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 3
117 57-4-7-0717 นาย ทินกร ปิ่นทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 3
118 57-5-7-0719 น.ส. มัรดียะห์ แวดาแม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 3
119 57-5-7-0720 น.ส. ยารีย๊ะ เหาะสัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 3
120 57-5-7-0721 น.ส. สุนิสา สุกแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 3
121 57-2-6-0722 น.ส. แสงระวี เจเถื่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ปีที่ 2
122 57-3-6-0723 น.ส. บุญร้อง จะปอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปวส.2
123 57-3-6-0724 น.ส. จันทร์หอม ร่องตอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 2
124 57-3-6-0727 นาย นาวา โว่ยยื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ปวส.2
125 57-3-6-0728 นาย กู่ นามดี วิทยาลัยการอาชีพฝาง ปวส.2
126 57-3-6-0729 นาย สมบุญ แชมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 2
127 57-3-6-0730 นาย ส่างทุน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ปวส.2
128 57-3-6-0731 นาย ราม ลาดปาละ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 2
129 57-3-6-0732 น.ส. มาลินี ตระการวารี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ปวส.2
130 58-1-7-0735 น.ส. พลอยไพลิน ศิริสม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ปีที่ 2
131 58-2-7-0736 น.ส. ปัทมพร ทรัพย์วโรบล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 2
132 58-2-7-0737 น.ส. วนศุภะณัต เดชเกาะเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2
133 58-5-7-0738 น.ส. สุภาพร คนหมั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 2
134 59-4-4-0739 น.ส. สโนว์ ศิริค้า โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ม.4
135 59-2-7-0740 นาย คณัสนันท์ สิริเดชชาญชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปีที่ 1
136 59-3-7-0741 น.ส. กรรณิการ์ เพชรดำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1
137 59-3-7-0742 น.ส. ณัชนันทร์ กิจประพจน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1
138 59-3-7-0743 น.ส. อรัญภรณ์ ดิษฐยภัทรท์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปวส.1
139 59-4-7-0744 น.ส. มณธิดา ชื่นนอก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ปีที่ 1
140 59-5-7-0745 นาย สรวิศ ดำรงวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ปีที่ 1
141 59-5-7-0746 นาย เจษฎาวุธ แก้วยัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 1
142 59-5-7-0747 น.ส. นัซฟาห์ ซำตาลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 1