รายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563)

 

ลำดับ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถาบันการศึกษา ระดับชั้น
1 SP51-1-1-004 น.ส ชนิกานต์ ทองนิยม โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ม.5
2 56-2-4-002 น.ส. เสาร์วิตรี ปุณณะการี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 5
3 56-4-4-004 นาย จิรภัทร เหล่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 5
4 57-3-4-0705 น.ส. วรดา หาญศักดิ์อารี มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 4
5 57-3-4-0706 น.ส. วัทนพร ภูเวียงจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4
6 57-4-4-0708 น.ส. ชุติมา ไตรจะโปะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชใงคลอีสาน ปีที่ 4
7 59-4-4-0739 น.ส. สุภาพร คนหมั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 6
8 59-4-4-0739 น.ส. สโนว์ ศิริค้า มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ปีที่ 2
9 59-2-7-0740 นาย คณัสนันท์ สิริเดชชาญชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปีที่ 5
10 59-3-7-0742 น.ส. ณัชนันทร์ กิจประพจน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 5
11 59-4-7-0744 น.ส. มณธิดา ชื่นนอก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ปีที่ 5
12 63-5-7-0748 น.ส. สุไฮลา แซะนุง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 1
13 63-4-7-0749 น.ส. อมรรัตน์ สุขุมวิริยกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์) ปีที่ 1
14 63-5-7-0750 นาย นันทวัฒน์ ขันสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 1
15 63-3-7-0751 นาย ณัฐพล รอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 1
16 63-3-7-0752 นาย ผดุงเกียรติ วิชัยศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 1
17 63-5-7-0753 นาย มูฮัมหมัดฟิรเดาส์ บินบานา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 1
18 63-4-7-0754 น.ส. พรทิพา  จิตถวิล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 1
19 63-2-7-0755 น.ส. วริศรา เขตคีรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 1
20 63-3-7-0756 นาย สมชาย (ไม่มีนามสกุล) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 1
21 63-3-7-0757 น.ส. ศิริลักษณ์ วอนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 1
22 63-4-7-0758 น.ส. ภัทรธิราภรณ์ เสนานุช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 1
23 63-2-7-0759 น.ส. วรรณิษา  โฉมวิไล มหาวิทยาลัยศิลปกร(นครปฐม) ปีที่ 1
24 63-4-7-0760 นาย วสิน ทองเพชร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 1