กิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน

นอกจากนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ จะได้รับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบที่ครอบคลุมการใช้จ่ายรอบด้านอย่างต่อเนื่องจนจบระดับชั้นปริญญาตรีแล้ว  ทั้งเป็นทุนให้เปล่าไม่มีเงื่อนไขใดๆ ผูกมัด มูลนิธิยังเล็งเห็นความสำคัญต่อการดูแลนักเรียนทุน โดยมูลนิธิจัดให้มีระบบดูแลนักเรียนทุน เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทุน รวมถึงแก้ไขปัญหาแก่นักเรียนทุน พร้อมทั้งดูแลให้คำปรึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนทุนเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม  พัฒนาศักยภาพพร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนทุนรู้จักการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม  จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน  คือ ‘มีความพอเพียง จิตอาสา และภาวะผู้นำ’   ซึ่งนักเรียนทุนจะสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป  ด้วยโครงการต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพ อาทิ

Thinking Doing ‘คิดแล้วทำเลย’

เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน กระตุ้นให้นักเรียนทุนได้คิดและทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ชุมชนของตนตามศักยภาพ  โครงการนี้เป็นพื้นที่ในการคิดและลงมือทำด้วยตนเอง  ดังแนวคิดที่ว่า  ‘คิดแล้วทำเลย’  เริ่มตั้งแต่คิดและเริ่มต้นเขียนโครงการจนถึงการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด ความสนใจของนักเรียน   โดยไม่ได้เน้นที่งบประมาณหรือโครงการที่ใหญ่โต  แต่เน้นให้เกิดการเรียนรู้จริง  ตระหนักถึงจิตสาธารณะตามแต่กำลังของตนเอง โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น     มูลนิธิสนับสนุนให้นักเรียนทุนทำโครงการทุกปี ปีละ 1 โครงการหรือตามศักยภาพของนักเรียน    ที่ผ่านมามีตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ  เช่น

โครงการ “DM อาสา  พาทำดี”

ณ โรงเรียนบ้านห้วยกบ  สาขาบ้านประไรโหนก  อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  โดยเล็งเห็นว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ห่างไกลความเจริญ   นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กจากศูนย์อพยพ  การกินอยู่ลำบาก ไม่มีไฟฟ้าใช้  ซึ่งจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซ่อมแซมสถานที่ ที่มีสภาพทรุดโทรม  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  และมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ทางโรงเรียน  ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2558  โดยมี นางสาวบาหลี  นิจโชติ  นักเรียนทุน รุ่นที่ 16/2557  เป็นผู้ริเริ่ม

Thinking-4.1.1

ครงการ ฟื้นฟูป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ  ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเฉพาะในด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน  และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์  นำโดยนายภัทรชล  ลิ่มฮกซี่ นักเรียนทุนโครงการสึนามิ  ในวันที่ 1 เมษายน 2558

Thinking-4.1.2

โครงการร่วมใจอาสาแบ่งปันความสุขแก่พี่น้องชาติพันธุ์ ครั้งที่ 3

ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จ.พะเยา  ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558  โดยมี นางสาวรัตติยา สุรินต๊ะ  นักเรียนทุน รุ่นที่ 14/2555  เป็นประธานโครงการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกําลังใจในการพัฒนาตนเองให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในที่ห่างไกล  ในวันเด็กแห่งชาติ  และนักเรียนทุนในภาคเหนือได้เรียนรู้ร่วมกัน เกิดจิตสาธาณะและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

thinking-4.1.3

โครงการค่ายอาสาพัฒนา นักเรียนทุนอีสานเฮ็ดดี (HD)

ณ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด  จ.ชัยภูมิ  ระหว่างวันที่ 27 –30 ธันวาคม 2557  โดยมี นางสาวอภิญญา คงชารี นักเรียนทุน รุ่นที่ 7/2548  และนายอนุสรณ์  สุดสุข  นักเรียนทุน รุ่นที่ 13/2554 เป็นผู้ริเริ่ม  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก  ทัศนคติและแนวคิด ในการทำกิจกรรมของนักเรียนทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

Thinking-4.1.4

โครงการ  ‘วัยรุ่นวัยใส รู้ทันเพศศึกษา บอกลายาเสพติด’

ณ สถานปฏิบัติกิจกรรม อ.เมือง จ.นครพนม  ระหว่างวันที่  13-15 ตุลาคม 2556  โดยมีนายจีรศักดิ์  เหมบุรุษ นักเรียนทุนรุ่นที่ 14/2555  เป็นผู้ริเริ่มโครงการ  โดยมีแนวคิดว่าอยากให้เยาวชนซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ และถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าถึงปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคเอดส์ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการรู้ข้อมูลในเรื่องเหล่านี้

Thinking-4.1.2

โครงการ ‘รวมพลังจิตอาสาพร้อมใจทำนาและสร้างฝายชะลอน้ำถวายพ่อหลวง’

ณ ลำห้วยบง ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (บวร.) วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอเสมิง จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556  โดยมีนายสันติ บุญทวีกุล นักเรียนทุนรุ่นที่ 13/2554  เป็นผู้ริเริ่มโครงการ  โดยมีแนวคิดว่าอยากให้เยาวชนให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของสังคมไทย

Thinking-4.1.11

ค่ายผู้นำ

โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ ด้วยความเชื่อว่าเด็กๆ ทุกคน มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้ในแต่ละสถานการณ์ นักเรียนทุนทุกคนจะได้เข้าร่วมค่ายผู้นำ เพื่อทำความเข้าใจและค้นหา ค้นพบคำตอบความเป็นผู้นำในแบบของตนเอง     ดังนั้น มูลนิธิจึงได้จัดตั้งโครงการ  ‘ค่ายผู้นำ’  ขึ้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เพื่อให้นักเรียนทุนได้ร่วมเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของตนเอง  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนในภูมิภาค  เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่สังคม  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุนนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งกลับไปจัดทำโครงการของตนเอง   เพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองอันจะนำไปสู่ความเป็นผู้นำที่มีจิตสำนึก  คุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมตัวอย่างหัวข้อค่ายผู้นำที่มูลนิธิจัด เช่น   ปี 2554 : รู้จักเขา รู้จักเรา   ปี 2553 :  การทำงานเป็นทีม   ปี 2552 :  การนำเสนอ

2.3ค่ายผู้นำ

สถานีอาสา

กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะ ภายใต้แนวคิด  ‘ยิ่งให้ไป ยิ่งได้มา’  จึงเป็นที่มาของโครงการสถานีอาสา  โครงการที่มูลนิธิจัดทำขึ้นด้วยความเชื่อว่า    สังคมจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนในสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนทุนในระดับอุดมศึกษา ได้มีประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครตามกำลังศักยภาพ โดยมีหน่วยงานองค์กรต่างๆ  ที่เป็นเครือข่ายให้นักเรียนทุนได้ทำงานอาสาสมัคร  ซึ่งนอกจากนักเรียนทุนจะได้ลงมือปฏิบัติงานอาสาให้กับหน่วยงานนั้นๆ แล้ว  สิ่งสำคัญคือองค์กรนั้นๆ จะอนุเคราะห์วิทยากรคนต้นแบบที่ช่วยถ่ายทอดแนวคิดให้กับนักเรียนทุนอาสาสมัคร   ตัวอย่างหน่วยงานเครือข่าย                             1.บ้านน้ำต้น จ.เชียงใหม่ (งานศิลปวัฒนธรรม)           2.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่าตะวันออก ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม จ.ฉะเชิงเทรา (งานสิ่งแวดล้อม)                             3.สถานีอนามัยแม่กิ๊ จ.แม่ฮ่องสอน (งานสุขภาพชุมชน)     4.โรงเรียนสอนคนตาบอดขอนแก่น จ.ขอนแก่น (งานเยาวชน) 5.มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม จ.กรุงเทพ (งานเยาวชน)           6.หน่วยจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ จ.สุราษฏร์ธานี (งานสิ่งแวดล้อม งานเยาวชน)                                         7.สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม (งานด้านสังคมสงเคราะห์)             8.มูลนิธิพัฒนาชุมชนเขตภูเขา จ.เชียงราย (งานชุมชน)       9.หน่วยจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ จ.พังงา (งานสิ่งแวดล้อม)     10.ศูนย์การเรียนรู้ทุ่งสักอาศรม จ.สุพรรณบุรี (งานด้านวรรณกรรม)

399120