Food Biotechnology

สวัสดีครับ

วันนี้ ผมหนุ่มน้อยหน้ามนต์คนน่ารัก อาจารย์ ดร. กรวิทย์ ไชยสุ หรือ อ. เอก อาจารย์ประจำคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งจบปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร คณะเกษตรเขตร้อนและความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง ประเทศไต้หวัน จะขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Food Biotechnology ซึ่งบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว วันนี้ผมขอสรุปให้ฟังแบบง่ายๆ ดังนี้

Food Biotechnology คือ การนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์) และวิศวกรรมศาสตร์มาเป็นพื้นฐาน เพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการสำหรับการใช้งานด้านอาหาร หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านอาหาร เช่น ประยุกต์ใช้ในด้านเทคโนโลยีการหมัก อาทิ เครื่องดื่มเบียร์ ไวน์ เหล้า แหนม โยเกิร์ต เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น การใช้โพรไบโอติกส์ (Probiotics) คือ แบคทีเรียตัวดีที่มีประโยชน์กับมนุษย์เมื่อเราทานเข้าไปในร่างกาย ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรค ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับในโลกยุคปัจจุบัน และยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ซึ่งให้ความสำคัญทางด้านอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และด้านเกษตร

ประเทศไทยเรา ตั้งอยู่บนภูมิศาสตร์ด้านการเกษตรเขตร้อน (Tropical agriculture) ซึ่งเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตร และสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด อีกทั้งยังมีคุณค่าทางอาหารที่สูงอีกด้วย ในฉบับนี้ทุกท่านคงเห็นภาพเกี่ยวกับ Food Biotechnology บ้างแล้ว ฉบับต่อไปผมจะนำเสนอเรื่องราวผลผลิตทางด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในการจัดการ และเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย รอติดตามนะครับ