RMUTI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสอง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

การรับสมัครจะเปิดรับ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 กันยายน- 30 ตุลาคม 2562
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2562
สามารถสมัครที่เว็บไซต์ Http://fit.rmuti.ac.th/quota หรือ
สมัครด้วยตนเองที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทร.0986022754

คณะที่เปิดรับสมัคร
โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
รับผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)หรือเทียบเท่า
– สาขาวิชาช่างโยธา
– สาขาวิชาเครื่องกล
– สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
– สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หลักสูตร2 ปี
รับผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) ,ปวช.หรือเทียบเท่า
– สาขาวิชาไฟฟ้า
– สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาช่างโยธา
– สาขาวิชาช่างยนต์
– สาขาวิชาออกแบบผลิต
– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการธุรกิจค้าปลีก
– สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งราง

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
– สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
– สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– สาขาการจัดการ
– สาขาบัญชีบัณฑิต
– สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
– สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
– สาขาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
– สาขาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– สาขาสัตวศาสตร์
– สาขาพืชศาสตร์
– สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
– สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์
– สาขาแพทย์แผนไทย
– สาขาการบริกาลผู้สูงอายุ