รัฐศาสตร์ TU

กิจกรรมการแข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ)
โครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งหวังที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
ได้รู้จักคณะรัฐศาสตร์ผ่านโครงการแข่งขันรายการต่างๆ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์,การแข่งขันโต้วาทีญัตติทางรัฐศาสตร์,
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรีและเงินทุนการศึกษา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมติวเติมเต็มความรู้ทางรัฐศาสตร์ให้กับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยในปีนี้ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

สำหรับน้องๆ ที่สนใจโครงการติวเติมเต็มความรู้ทางรัฐศาสตร์
สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/fgfrxp3gcXJhDdSe9
เปิดรับน้องๆม.ปลาย (ทั่วประเทศ)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
โดยการแข่งขันทุกประเภท ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด
ประกอบด้วย  เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก
นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์
1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน
2. เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)
3. นักเรียนภายในทีมสามารถคละระดับชั้นได้
4. จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/open?id=1-Z-sY1EOc9eUwIfCXL1W_jbHnyNXzLTY

การแข่งขันโต้วาทีญัตติทางด้านรัฐศาสตร์
1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน
2. เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)
3. นักเรียนภายในทีมสามารถคละระดับชั้นได้
4. จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/open?id=1Dm-veZGn8LBq9JWOsZNKWKpgEJG46Y0e

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยว
2. เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)
3. จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/open?id=1Kmes1sziStP65lapvvjLJ2dhtwPSYXsJ

การแข่งขันสุนทพจน์ภาษาไทย
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยว
2. เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)
3. จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/open?id=1Kmes1sziStP65lapvvjLJ2dhtwPSYXsJ

กำหนดการรับสมัคร
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 ตุลาคม 2562 ผ่านสามช่องทางดังนี้
1.)ผู้สมัครกรุณาส่งแบบตอบรับโดยสแกนใบสมัคร
ส่งมาที่ E-mail: registersdsj2019@gmail.com
2.)สมัครผ่านทางไปรษณีย์
โดยจ่าหน้าซองถึง “โครงการสิงห์แดงสัญจร งานกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121”
3.)สมัครผ่านโทรสาร กรุณาส่งมาที่ หมายเลข 02-696-5302
*โปรดแนบใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง*

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กีรติกานต์ โพธารินทร์(แก้ว ประธานโครงการ) โทร.098-6577724
อิสรีย์    ธวัชเจริญกิจกุล(พราวด์ เลขาฯ) โทร.092-4021515
Facebook page: สิงห์แดงสัญจร – Singhadangsunjorn