act_1521690192

 

นิด้ารับสมัคร นศ.ปี 3-4 ร่วมโครงการ NIDA Camp ครั้งที่ 5 ฟรี!! 80 คน
(เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75)

จุดเริ่มต้น ของการเป็น “ผู้นำนักพัฒนา”
“จิตสาธารณะ” นำพาประเทศสู่ “สากล”

มาร่วมกันพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักพัฒนากับอาจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศกัน

ในวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– ลงพื้นที่สร้างฝายมีชีวิต และปลูกต้นไม้ตามแนวฝาย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
– พัฒนาศักยภาพสู่การเป็น “ผู้นำยุคใหม่”
– เข้าใจบทบาทด้าน “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
– สร้างเครือข่ายกับ “เพื่อนต่างสถาบัน”
– ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัตินำหลักคิดสู่ “การพัฒนานชุมชนอย่างยั่งยืน”

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nida.ac.th หรือติดตามข้อมูลได้ที่ NIDA Thailand
หรือ ลงสมัครออนไลน์ที่ http://ccsr.nida.ac.th/2014/index.php/pr-th/nida-camp-5

หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 พ.ค. 2561

สอบถาม โทร. 027273287 – 9, 027273452 – 3, 0875072234
หรือ อีเมล์ nidacamp@nida.ac.th