ปิดรับสมัครเเล้ว

ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบเเรกได้ที่ เว็บไซต์ และหน้าเพจ Facebook

📣ข่าวดี 📣

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 หรือ ปวช. 3 อายุไม่เกิน 21 ปี

🎉”มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนต่อเนื่อง แบบครบวงจร) จำนวน 20 ทุน 🎉

🎓 ในโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต “นวัตกรเพื่อสังคม” รุ่นที่ 19/2563 🎓

📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2563 📌

👉 สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตามลิงก์นี้

Website : http://www.damrongchaitham.com/application/

Youtube : https://youtu.be/y3QJwjJ6rvM

ขั้นตอนการสมัครทุน: https://www.youtube.com/watch?v=KTruCg0wOw4&feature=youtu.be 

หรือสแกน QR Code เพื่อลิงก์ไปยังหน้าเพจในการรับสมัครได้เลย

QR DM2

ลักษณะการให้ทุนกาารศึกษา

– ทุนให้เปล่า โดยสนับสนุน ค่าเทอม(จ่ายตามจริง/ปี) ค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
– ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน จะเริ่มรับเงินทุนหลังได้ปฏิบัติตามขั้นตอนยืนยันการรับทุนเรียบร้อยแล้ว
– สนับสนุนเข้าศึกษาต่อสูงสุดไม่เกินระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติของสถาบันรัฐบาลเท่านั้น
– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงเงินกู้ กยศ. หรือหากได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง
-ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการดูแลจากทีม Coaching (Dream team Coaching ) เพื่อเป็นทีมพี่เลี้ยงในการสร้างเยาวชนนวัตกรตลอดจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบไปด้วยบัณฑิตทุนจากหลากหลายสาขาอาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 อายุไม่เกิน 21 ปี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ใฝ่ศึกษา มีเป้าหมาย มุ่งมั่นศึกษาต่อชัดเจน
3. ประพฤติดีมีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนสังคมร่วมกัน
4.ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ
5. สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

ลักฐานการสมัคร 

1. สมัครออนไลน์ผ่านลิงก์หน้าเว็บไซต์ดำรงชัยธรรม (www.damrongchaitham.com/application/ )หากพื้นที่ไม่เพียงพอสามารถแนบข้อมูลเพิ่มเติมได้
2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน ให้ทางสถาบันการศึกษารับรองเอกสารถูกต้อง มีตราประทับสถาบัน
3. สำเนาผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ใบ ปพ.๑) ของภาคเรียนที่ 1/2560 – 1/2562 เฉลี่ย 3.00
โดยระบุชื่อผู้สมัครชัดเจนในสำเนาผลการเรียน และให้ทางสถาบันการศึกษารับรองเอกสารถูกต้อง มีตราประทับสถาบัน
4. ผลการศึกษาอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาผลการสอบเข้า, สำเนาผลการสอบ Gat-Pat 1/62 , สำเนาประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้น
5. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียนรับรองสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียนรับรองสำเนาถูกต้อง
7. สำเนาผลงาน (ถ้ามี) เกียรติบัตร,รางวัล,ตำแหน่งหรือกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมที่ได้รับหรือเข้าร่วมระหว่าง พ.ค.2559 – ปัจจุบัน
*มูลนิธิฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนจากใบสมัครและเอกสารประกอบข้างต้นเท่านั้น โปรดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน (การตัดสินคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

📣สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-669-9615 , 02-669-9909 และ 086-820-7117

Facebook : มูลนิธิดำรงชัยธรรม