สาขาที่เปิดรับ
1.สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
2.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3.สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
4.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5.สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี
6.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7.สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
8.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
9.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
10.สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
11.สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง
12.สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิตวัสดุ
13.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)
14.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
15.สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม
16.สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
17.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
18.สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
19.สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
20.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
21.สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
22.สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
23.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (นานาชาติ)
24.สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.ปี 3
– มี GPAX อยู่ในอันดับที่มากกว่าเปอร์เซ็นไทด์ที่ 75 ของสายการเรียน
– เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมาณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออกเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบสมัคร
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาเอกสารชำระเงินค่าสมัครสอบ

เกณฑ์ในการคัดเลือก
– คุณสมบัติผู้สมัคร
– สอบข้อเขียน
– สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่