ดร.แขก

ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในหมู่บ้านและช่วยหมู่บ้านในหลักวิชาการที่ตัวเองถนัด 

เช่น ให้คำแนะนำ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปา งานวิจัยที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
ก็เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมวัสดุทางโครงสร้าง
อาทิเช่น การผลิตคอนกรีตเซลลูล่าร์ซึ่งเป็นหน่วยการผลิตขนาดเล็ก
เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กหรือหมู่บ้านนำไปใช้งานได้

42090747_565832827167776_3535814547778568192_n

41647235_1992089460897182_1764959635686555648_n

41951372_257614468228046_1222766786760409088_n

41991394_258790688302057_56275856967860224_n

42090747_565832827167776_3535814547778568192_n

ดร.อุเทน ลีตน (ดร.แขก) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เล่าให้ฟังว่า เดิมเกิดที่ .นาดินดำ .เลย 
ส่วนใหญ่มีญาติพี่น้องอยู่ที่ .เลย เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่ง
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน
แต่เพราะได้รับโอกาสทางการศึกษาในมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลาย
รวมทั้งระดับปริญญาตรีในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและคุณภาพอย่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
จาก #มูลนิธิดำรงชัยธรรม โดยคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

ถ้าย้อนกลับไปในเกือบ 20 ปีที่แล้วถ้าไม่ได้รับโอกาสนี้คงไม่ได้ตัดสินใจเรียนต่อ
ในคณะที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากต้องใช้ทุนทรัพย์ในการเรียนสูง
การได้รับทุนจึงรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตถ้าไม่มีมูลนิธิดำรงชัยธรรมในวันนั้น
คงไม่มี ดร.อุเทน ลีตน ในวันนี้

เพราะทุกครั้งที่ท้อหรือหมดกำลังใจในการเรียนก็นึกถึงมูลนิธิที่เค้าให้โอกาสเรา
และคิดว่าเราโชคดีที่สุดแล้วจึงมีแรงผลักดันให้เรียนประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยม
อีกทั้งขอขอบพระคุณ คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม และคณะกรรมการ ทุกท่าน
ที่ทำให้เด็กขาดโอกาสคนหนึ่งได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ประสบความสำเร็จในการเรียน
หน้าที่การงาน จนถึงทุกวันนี้ คำกล่าวในการขอบคุณที่เป็นนักเรียนทุนมา 8 ปี 
จดหมายทุกฉบับที่รายงานทุกเดือน (จดหมายประมาณ 96 ฉบับ)
จะเห็นว่าผมกล่าวขอบคุณ คุณไพบูลย์ทุก ฉบับ 
ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นคำที่นักเรียนทุน ทุกคนต้องกล่าวให้ท่านจริง  
ในการสร้างคนเพื่อสังคม

ตลอด 8 ปีที่ได้รับทุน ทางมูลนิธิดำรงชัยธรรม
มีเจ้าหน้าที่นักเรียนทุนคอยกำกับดูแล ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ในการเรียน
และการใช้ชีวิตให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
ซึ่งความผูกพันกับมูลนิธินี้เป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งตั้งใจเรียน
อยู่ในกรอบเกณฑ์บ้านเมือง กฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีงาม

41991350_304176066834707_7116172532096434176_n

42058825_2149576198643333_2571153240850694144_n

41914591_470387510112509_7381100829471670272_n

42104306_544982619256494_8479543581621616640_n

งานที่ทำในปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนในระดับมหาวิทยาลัย
มีหน้าที่ทำการสอนนักศึกษาในรายวิชาต่าง ของสาขาวิชากำหนด
สอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผลิตบัณฑิตสู่สังคม 
สถานประกอบการณ์ โรงงานหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรมตามหลักสูตรต่าง
งานวิจัยที่ไปสู่สังคมในด้านวัสดุ มีโอกาสเข้าร่วมโครงกา
รและช่วยพัฒนาระบบผสมคอนกรีตเซลล์ลูล่าอัตโนมัติ (Cellular Concrete: CLC)
โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพ
ของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองนครราชสีมา
ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินงานวิจัย
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560
ด้านงานวิจัยที่ทำจะสอดคล้องกับงานในชุมชนประเทศให้มากขึ้น
โดยมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามคำกล่าวจากหิ้งสู่ห้าง