34160254_204612173482573_1866507321287376896_o

“ขยายวันรับสมัครถึง 10 ก.ค. 2561”

กิจกรรมนักคิดสุจริตการประกวดแผนงานการป้องการทุจริต

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรสาคร)

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรสาคร) กลุ่มละ 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมนักคิดสุจริตเพื่อเข้าร่วม WORKSHOP CAMP พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนเพื่อนำแผนงานสู่การปฏิบัติ และเฟ้นหาสุดยอดแผนงานการป้องการทุจริตในระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th/we
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 8204 โทรศัพท์มือถือ 06 4962 5298 (เสฏฐนันท์) อีเมล์ we@nacc.go.th

VDO แนะนำโครงการ : https://www.youtube.com/watch?v=ogwtHo0RZtU
Facebook : https://www.facebook.com/we.nacc