act_1528785528

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมเรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือค่าย “เพาเวอร์กรีน 13” 

ระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม พร้อมทัศนศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ร่วมพูดคุยกับตัวแทนชาวสวน ณ ตลาดสุขใจ และโรงเรียนชาวสวน จ.นครปฐม และตัวแทนชาวบ้านจากป่าชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเบญจพรรณ ณ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสรรค์สร้างโครงงานกลุ่มทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเพื่อนๆ

กิจกรรมการเรียนรู้พิเศษที่น่าสนใจ
• สนุกสนานกับการวาดภาพและถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์
• เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์กับชาวสวนแบบเจาะลึก
• ลงมือประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่
• เดินป่าศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเบญจพรรณ

**ไม่เสียค่าใช้จ่าย**

คุณสมบัติผู้สมัคร
• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ โดยมีระดับเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
• เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

สมัครเข้าร่วมค่ายฯ โดยเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”

***ข่าวดี!!! เยาวชนที่ส่งใบสมัคร 200 คนแรก มีสิทธิ์ได้รับคะแนนพิเศษสำหรับการพิจารณาเข้าร่วมค่ายฯ***

ดาวน์โหลดและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่
เว็บไซต์: www.powergreencamp.com
โทรศัพท์: 0 2441 5000 ต่อ 2110 โทรสาร 0 2441 9510
E-mail: powergreencamp@hotmail.com
FB: www.facebook.com/powergreencamp

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170