หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (MA) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดกิจกรรม MBA-MM OPEN HOUSE 2018 ในหัวข้อ The Future od Business: How Globalization and Innovation Lead the Business Frontier ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 – 10.00 น. ณ ห้องจริณยารัศมิ์ ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ คุณกานต์ ปิลันธนดิลก Associate Product Marketing Manager จาก Google (Thailand) และกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม โดย Mr. Van Tang ผู้ดำรงตำแหน่ง Head of Urban Solution จาก APAC-Social Innovation Hitachi Consulting (Thailand) Ltd. ดร. สุวรรณ จันทิวาสารกิจ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ รองประธานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนจากเจ้าหน้าที่ และประธานกลุ่มสาขาวิชาทั้ง 2 หลักสูตรที่จะมาให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิด

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งทาง Email: icgrad@mahidol.ac.th โทร: 02-700-500 ต่อ 4480-4, 096 685 1334 หรือ Line ID: @muicmaster