เนื่องจากในปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมากที่มีความสนใจศึกษาต่อ ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงหน้าที่การทำงานของแพทย์ที่แท้จริง นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จึงได้จัดโครงการค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 21 (21st Wanna be a Doctor Camp) ขึ้น

wbc1

โดยภายในค่ายจะมีกิจกรรม 3 ส่วนคือ กิจกรรมแนะนำเส้นทางสู่การเป็นแพทย์ ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงวิธีการเข้าศึกษาต่อ รูปแบบการเรียนในชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก(Clinic) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมเรียนรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในกิจกรรม BLS (Basic Life Support) ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของแพทย์ กิจกรรมการชมหอผู้ป่วยแผนกต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

วันที่จัดกิจกรรม : 26 – 29 เมษายน 2561
ปิดรับสมัคร8 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนที่รับ : 40 คน
ระดับการศึกษาม.4- 5 (ไม่รับสายอาชีวะ)
เงื่อนไขเพิ่มเติมแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับชั้น ม.ปลาย แต่ละชั้นไม่ต่ำกว่า 3.25
ค่าใช้จ่าย2,000 บาท จ่ายหลังผ่านการคัดเลือก
สถานที่จัดกิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัคร วันที่ 15 ม.ค.-  8 ก.พ. 2561
จัดขึ้นในวันที่ 26 – 29 เม.ย. 2561
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและระเบียบเพิ่มเติมได้ที่
• เพจ “ค่ายอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
(www.facebook.com/wdccmu )
• หรือเว็บไซต์ http://wannabedoctor.med.cmu.ac.th/