โครงการเพชรนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับ 2 คณะ รวม 390 ที่นั่ง มีรายละเอียดการคัดเลือกดังนี้

คณะที่เปิดรับ
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
-เป็นผู้ที่อยู่ใน 16 จังหวัดที่กำหนด คือ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร ระนอง  สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช
-มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร
-ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
-สำเนาใบแสดงผลการเรียน
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
-สำเนาเอกสารชำระเงินค่าสมัครสอบ

เกณฑ์ในการคัดเลือก
-คุณสมบัติผู้สมัคร
-GPAX, GPA
-สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
สมัคร  26 ม.ค. – 9 ก.พ.61
10 ก.พ.61    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2 มี.ค.61    สอบสัมภาษณ์
6 มี.ค.61    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายละเอียดระเบียบการฉบับเต็ม http://www.entrance.psu.ac.th/2561/news/pdf/071_Petchanakarin_surat.pdf