คุณสมบัติของผู้สมัคร
• กำลังศึกษาและคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ ม.ปลาย ก่อนเดือน เม.. 61 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า แผนวิทย์คณิต
• ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร
•ผู้สมัคร หรือบิดาผู้ให้กำเนิด หรือมารดาผู้ให้กำเนิด มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 6 จังหวัด ดังต่อไปนี้คือชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อเนื่องกันในปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 28 .. 2558)

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
• ใบสมัครที่ลงลายมือชื่อและติดรูปถ่ายเรียบร้อย
• ใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริง และสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
• บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริง และสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาผู้ให้กำเนิดและมารดาผู้ให้กำเนิด ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาผู้ให้กำเนิด และมารดาผู้ให้กำเนิด ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
• ผู้สมัครที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ต้องมีหลักฐานการลาออกจากสถาบันเดิมที่ศึกษาอยู่ก่อนวันสมัคร
• สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุลของผู้สมัคร บิดาผู้ให้กำเนิด และมารดาผู้ให้กำเนิด ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

เกณฑ์ในการคัดเลือก
• ผลสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 ที่ทำการสอบในปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
• ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

ลิ้งค์รายละเอียดการสมัคร http://regservice.buu.ac.th/text/s4.pdf