ครม.อนุมัติงบ 2 พันล้านบาทให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เนรมิต “ฟิวเจอเรียม” ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ปั้นเยาวชนรวมทั้งเตรียมกำลังคนรับเทรนด์ 27 อาชีพอนาคตสอดคล้องอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ตั้งแต่นักวางแผนระบบการจราจรจนถึงพ่อครัวอาหารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เผยมีห้องทดสอบเข้าปุ๊บรู้ปั๊บว่าตัวเองเหมาะสมกับอาชีพอะไร  สร้างที่ อพวช. คลอง 5 ปทุมธานี  กำหนดแล้วเสร็จปี 2564

คนไทยจะมีศูนย์เรียนรู้สุดไฮเทคในอีก 4 ปีข้างหน้า  โดยเมื่อวันที่ 18 เม.ย. นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต  หรือฟิวเจอเรียม (Futurium) วงเงินงบประมาณ 2,076.37 ล้านบาท  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย  รวมถึงอาชีพและทักษะ  หรือเป็นศูนย์ทดสอบด้านอาชีพและทักษะแห่งแรกของประเทศไทยสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  โดยอาชีพที่จำเป็นที่จะต้องมีและเป็นที่ต้องการเพราะกำลังขาดแคลนอย่างหนักในศตวรรษที่ 21  ใน 27 อาชีพ  คือ  นักวางแผนระบบการจราจร  วิศวกรเครื่องกล  นักออกแบบอุตสาหกรรม  นักพัฒนาซอฟต์แวร์  วิศวกรหุ่นยนต์  นักควบคุมหุ่นยนต์  นักวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ  นักวางแผนการจัดการภัยพิบัติ  เวชกิจฉุกเฉิน  นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม  วิศวกรพลังงาน  วิศวกรพลังงานแสงอาทิตย์  นักพัฒนาพันธุ์พืช  วิศวกรรมพันธุกรรม  วิศวกรการเกษตรอัจฉริยะ  นักวิศวกรรมชีวการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์คิดค้นยา  นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร  พ่อครัวอาหารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  นักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร  นักออกแบบ 3 มิติ  นักหัตถกรรมงานโลหะ  นักแกะสลักไม้  วิศวกรการบินและอวกาศ  ช่างเทคนิคการส่งข้อมูลข่าวสารและนักบิน  ทั้งนี้ในศูนย์ฯ ดังกล่าวจะมีห้องทดลองปฏิบัติอาชีพ  โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและทดสอบเพื่อให้ทดสอบและได้รู้ว่าตนเหมาะสมกับอาชีพใด  และจะเตรียมตัวอย่างไร  เพื่อเดินไปตามความฝันของตนหรือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่กับการเลือกเส้นทางอาชีพ

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอีกว่า  ขณะเดียวกันในศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต  หรือฟิวเจอเรียม  ยังจะเป็นที่พัฒนาศักยภาพกำลังคนในอีก 8 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  ประกอบด้วย  การคมนาคมและการขนส่ง  หุ่นยนต์-ระบบอัตโนมัติ  จัดการภัยพิบัติ  พลังงานทางเลือก  การเกษตรอัจฉริยะ  เทคโนโลยีชีวภาพ/นาโนเทคโนโลยี  อวกาศและการบินและนวัติกรรมไทย  : เพื่อเมืองไทยที่ดีขึ้น  รวมทั้งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การประดิษฐ์รถไฟฟ้าหรือเครื่องมือแขนกลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์  การคำนวณ  ภาษาอังกฤษ  และเทคโนโลยีมาผสมผสานกัน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมกำลังคนของอนาคตประเทศ  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  และนำไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

นางอรรชกากล่าวอีกว่า  ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต  หรือฟิวเจอเรียม  จะสร้างขึ้นบนพื้นที่ 51 ไร่  ในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2564  โดยศูนย์ฯ แห่งนี้  เป็นของคนไทยทั้งชาติ  ไม่ใช่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เป็นพื้นที่สำหรับการเตรียมพร้อมที่จะรับมือเพื่อให้ประเทศไทยได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทัดเทียมกับนานาประเทศ  ที่สำคัญในพื้นที่ดังกล่างยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9  หรือพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  เป็นต้น

ด้านนายณัฐพร  จาตุศรีพิทักษ์  ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์  กล่าวถึงศูนย์นวัตกรรมฯ เช่นกันว่า  โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน  แบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกคือ  อินโนเวชั่นเวิลด์  เป็นนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  แบ่งเป็น 8 ส่วน  อาทิ  นวัตกรรมคมนาคมและขนส่ง  นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  นวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติ  นวัตกรรมพลังงานทางเลือก  นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ  นวัตกรรมอวกาศและการบิน  ส่วนที่ 2  คือจ๊อบเวิลด์  เป็นการแนะแนวอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  มี 3 ส่วน  ได้แก่  การค้นพบแนวทางอาชีพ  การแนะแนวอาชีพ  และทดลองปฏิบัติอาชีพ  โดยจะมีทั้งหมด 27 อาชีพ  ให้เด็กได้ทดลองทำจากนั้นจะขยายไปประมาณ 100 อาชีพ  จุดประสงค์ของโครงการก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 39 เดือน

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.thairath.co.th/content/916961