นายนิติกรณ์ ตั้งหลัก  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัล  ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559  และได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559  ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรดา

 

ขอบคุณภาพ : https://www.facebook.com/thae.nitikorn , http://khaonakhonsawan.com