ดร.ภูริพงศ์ ทศทิศไพศาล (สี่)

บัณฑิตทุน มูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 1/2545
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
Doctor of Philosophy (Polymer Sciences) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย  หน่วยงาน Down-stream Innovation  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

“Comparison is a thief of joy” คำกล่าวโดย Theodore Roosevelt  การเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับคนอื่น มักเป็นยาพิษของชีวิตมากกว่ายาชูกำลังใจ … ในบางห้วงความคิด เราก็คิดตั้งคำถามว่าทำไมคนนั้นคนนี้ถึงเป็นนั่นเป็นนี่ มีนั่นมีนี่ ดีกว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ โดยเฉพาะบางคนที่มีพื้นฐานพื้นเพแต่ก่อนก็ไม่ต่างอะไรกับเรา … ความคิดแบบนี้มักผ่านเข้ามาได้เสมอ ซึ่งผมมักจะจับจ้องและโยนความคิดแบบออกจากหัวทันทีเช่นกันเมื่อถึงวินาทีที่สติเท่าทันความคิด… เพราะในความเป็นจริงนั้นทุกชีวิตล้วนมีเส้นทาง ความเป็นตัวตน และปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่าง..

… เราอาจเคยชื่นชมปนอิจฉาบางคนในสิ่งที่เค้ามีเค้าเป็น แต่พอถามตัวเองต่อว่าแล้วแกจะทำอย่างเค้าบ้างมั๊ยล่ะ? เราก็มักจะตอบตัวเองว่าไม่ เพราะที่สุดแล้วเราก็มีเส้นทางชีวิตของตัวเองในแบบที่เราพึงใจเช่นกัน…

… คนเรามักชื่นชมและให้คุณค่ากับ “สิ่งที่เห็นได้” มากกว่า “สิ่งที่ไม่เห็น” ซึ่งมักเป็นคุณค่าที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังบุคคลนั้นเสมอ…

… เส้นทางที่ต่างกันก็จะมีคุณค่าและความงดงามที่ต่างกัน… เมื่อเราเข้าใจชีวิต ชัดเจนในตัวตน และเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเอง เราก็จะมีความสุขกับชีวิตที่เราเลือกและสร้างมันขึ้นมา และเรียนรู้ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นน้อยลงๆ มีสติเท่าทันความคิดมากขึ้นๆ… และสามารถที่จะเปลี่ยนจากความอิจฉาริษยาเป็นชื่นชมยินดีในชีวิตที่ดีของคนอื่นๆได้… ขัดเกลาจิตและความคิดให้ดีขึ้นๆ

… ความสุขอยู่รอบตัวครับ แต่ที่ที่เจอได้บ่อยที่สุดมักอยู่ภายในความคิดและจิตใจของตัวเราเอง

ภูริพงศ์ 59-08-17

3.ภูริพงศ์ ทศทิศไพศาล-1

3.ภูริพงศ์ ทศทิศไพศาล-3

3.ภูริพงศ์ ทศทิศไพศาล-2