นายอุดม นุสาโล (โดม)

บัณฑิตทุน มูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 2/2546
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค, Technical Director บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

กว่าจะก้าวมาถึงปัจจุบันนั้นชีวิตการทำงานต้องผ่านเรื่องราวต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านบวกและด้านลบ เรื่องใดเป็นเรื่องที่ดีก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเป็นกำลังใจให้ตัวเองมีความมุ่งมั่นพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรื่องใดเป็นข้อผิดพลาดหรือสะเทือนใจก็เก็บมาเป็นข้อคิดสะกิดตน สร้างบทเรียนสอนใจให้เรารู้จักเผชิญกับปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ทำให้เราเกิดความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ถาโถม และเติบโตในตำแหน่งหน้าที่อย่างเข้มแข็งมั่นคงและสง่างาม

หากจะถามว่า ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ประสบความเร็จ ดังเช่นในปัจจุบันคืออะไร คำตอบที่ชัดเจนน่าจะมาจากสองส่วนใหญ่ๆ ประกอบกันนั่นก็คือ ความรู้ กับ ความรัก ผมไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าความรู้ที่แตกฉานในงานที่รับผิดชอบคือกลจักรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการขับเคลื่อนตัวเราไปสู่ความสำเร็จ ปฐมแนวทางของความรู้ที่แตกฉานนั้นมาจากการใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน นักศึกษา หากเรามีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ ก็จะทำให้เรามีพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องกว้างขวางสามารถนำมาต่อยอดปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้การตั้งใจใฝ่เรียนรู้จากชีวิตประจำวันก็มีความสำคัญอย่างที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน การเรียนรู้จากลูกค้า และการเรียนรู้จากสังคมรอบข้างและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ปัจจัยที่สองคือความรัก รักในสิ่งที่เรียน รักในงานที่ทำ รักตัวเอง รักพ่อแม่ รักครอบครัว รักสถาบัน รักมูลนิธิ รักบริษัท รักประเทศชาติ และรักโลกใบนี้ ความปรารถนาดีคือพลังอันบริสุทธิ์ที่เปียมด้วยอานุภาพที่งดงามและยิ่งใหญ่ ความรักที่มีต่อทุกสิ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำทุกงานอย่างเต็มที่ เต็มใจ และเต็มกำลังความสามารถในทุกๆ วันอย่างมีความสุข กล่าวโดยสรุปก็คือ หากสารตั้งต้นสองอย่างคือ ความรู้ที่แตกฉาน ทำปฏิกิริยาเคมีกับ ความรักอันบริสุทธิ์ ก็ย่อมก่อให้เกิดสารผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า ความสำเร็จได้อย่างงดงามและไม่ยากเย็นนั่นเอง

อุดม นุสาโล (โดม) 18 ก.พ.55 (2) edit

02Dome-off1

02Dome-4