หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563
เปิดรับสมัครทั้งหมด 5 รอบ โดยรอบแรก หรือ TCAS 1 จะเปิดรับสมัครในวันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562 ด้วยรูปแบบของ Portfolio

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย ชั้นปีที่ 6
2. สายวิทย์-คณิต
3. เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
4. ไม่เป็นโรคร้ายแรง
สามารถสมัครสอบหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://entry.wu.ac.th/newweb63/tcas.html
หรือ สอบถามมายัง Fan Page Facebook วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์