logis

สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กำหนดการรับสมัคร
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
ปิดรับสมัคร วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
ผู้สมัครที่ดำเนินการสมัครแล้วแต่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
เมนูผลการสมัคร และนำไปชำระได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถาม
ดร.ฉมาธร 081 7709904
(ประธานสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์)