KMITL

เปิดรับสมัครแล้ว รอบรับตรงรอบแรก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดการรับสมัคร    

เปิดรับสมัคร :    ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 62
สอบสัมภาษณ์:     30 พฤศจิกายน 62
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: 6 ธันวาคม 62

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบศึกษา
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program)

– จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษารับรอง

– กำลังศึกษา หรือผ่านการศึกษา หรือ กำลังจะจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน

– จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรภาษาไทยในโปรแกรม วิทย์- คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ศิลป์-ภาษา (ที่มีทักษะทางการคำนวณ)
โดยมีเงื่อนไข อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
– เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ
– หากไม่เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครต้องมีกิจกรรมระหว่างศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาในช่วงปีใดปีหนึ่ง

พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน และการสอบสัมภาษณ์

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม
: http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2563_1_news1_866_2019_10_18-16-21-23_c4ada.pdf
หรือติดต่อ ภาควิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ คณะการบริหารและจัดการ
โทร 02-329-8000 ต่อ 6002