ม.ราม

 

ม.รามฯ รับ นศ.ป.ตรี (ภาคพิเศษ) การบัญชีและการเงิน บัดนี้ – 31 พ.ค.62

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มุ่งสร้างนักบัญชีที่มีคุณภาพ สู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และเพิ่มศักยภาพผู้บริหารด้านการเงิน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน
คณะบริหารธุรกิจ เน้นการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ พร้อมผสมผสานด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทำให้เข้าใจง่ายและได้ผลเร็ว

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน รุ่นที่ 12 หลักสูตร 132 หน่วยกิต เรียนนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 21.30 น. คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา (ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโท สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ และนักศึกษามีสิทธิ์กู้ยืมเงินตามเงื่อนไขกองทุนฯ (กรอ.)

ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- 31 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 402 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0-2310-8237 , 0-2310-8214-7 ต่อ 2401 , 0-2310-8226-8 ต่อ 2401 และ 2404 , 086-306-5174 , 086-521-0033 หรือที่ www.acctfin.ru.ac.th