Untitled-1

NSC2019 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 21 เปิดรับสมัครแล้ว

กำหนดรับสมัครระหว่าง 1 สิงหาคม 2561 – วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ลงทะเบียนได้ที่ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA/login.php

ศึกษารายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ http://fic.nectec.or.th/nsc21

เงินทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ
โครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนสนับสนุน รวมโครงการละ 12,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบข้อเสนอโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
2. ผ่านการพิจารณารอบสอง (รอบนำเสนอผลงาน) ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

รางวัล
สำหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณาในรอบชิงชนะเลิศ จะมีเงินรางวัล เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล รายละเอียดดังนี้
รางวัลที่ 1    เงินรางวัล 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เฉพาะประเภทนักเรียน และนิสิต นักศึกษา)
รางวัลที่ 2    เงินรางวัล 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
รางวัลที่ 3    เงินรางวัล 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
รางวัลชมเชย  เงินรางวัล ประเภทละ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เงินรางวัลทุกประเภท จะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมอบให้ทีมผู้พัฒนา จำนวน ๘๐% และอาจารย์ที่ปรึกษา ๒๐% ส่วนสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่รางวัลจากเนคเทค

รางวัลพิเศษ สำหรับ NSC 2019
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มอบรางวัลพิเศษ เฉพาะหมวด ๓๓ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หากมีการใช้งานบริการ NETPIE
รางวัลพิเศษอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
รางวัลพิเศษอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

รางวัลพิเศษอันดับ 3 เงินรางวัล 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)