nida

 

ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ The 6th NIDA Camp

ค่ายผู้นำนักพัฒนาที่น้อง ๆ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
จะได้มาเรียนรู้การการพัฒนาภาวะผู้นำทั้งในด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติ
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่างสถาบัน ที่มาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ในวันที่ 24- 28 มิถุนายน 2562 ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ -31 พฤษภาคม 2562


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
www.nida.ac.th

หรือ http://www.ccsr.nida.ac.th/2014/index.php/pr-th/nida-camp-6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-727-3287 / 02-727-3289 / 02-727-3452 / 02-727-3453
อีเมล nidacamp@nida.ac.th

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)