คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ขอเชิญน้องๆ นักเรียนมัยธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานอักษราวิชาการ ประจำปี 2561 “5 ทศวรรษอักษรศาสตร์”

ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561

กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้
1. นิทรรศการของทุกสาขาวิชา
2. เกม
3. การแสดง
4. การออกร้านค้าของนักศึกษาคณะฯ
5. การแข่งขันและอบรมทางด้านวิชาการ

ทั้งนี้ คณะฯ ขอเชิญชวนโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลางและภาคตะวันตก สมัครเข้าร่วมการแข่งขันและอบรม

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 21 สิงหาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.arts.su.ac.th/aksara2018