หลานถาม  :  ทั้งการบ้าน งานกลุ่มต้องส่ง  และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งต้องสอบแล้ว  เราควรจัดลำดับอย่างไรให้มีเวลาเพียงพอต่องานเหล่านี้   และจะทำอย่างไรให้งานทุกอย่างออกมาดี

น้าตอบ  :   ผมว่าสิ่งที่เราต้องทำมีมากกว่าที่บอกมานะ  เช่น  เรื่องงานที่บ้าน  งานของพ่อแม่พี่น้อง  งานของชุมชน  และ ฯลฯ

ทุกคนมีเวลาใน 1 วันเท่ากัน คือ 24 ชั่วโมง  ระหว่างคนที่ได้รับโอกาสกับคนที่รอโอกาสแตกต่างกันที่ใครจะใช้ เวลา 24 ชั่วโมงได้คุ้มค่าที่สุด

เคยรู้มาว่า ‘เร็ว…ช้า…หนัก…เบา’  เป็นข้อคิดที่คุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม ใช้ในการทำงาน  จนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต  และเพียงพอที่จะแบ่งปันโอกาสให้กับผู้อื่นบ้าง  ด้วยการก่อตั้ง ‘มูลนิธิดำรงชัยธรรม’ ขึ้นมา

‘เร็ว…ช้า…หนัก…เบา’ หมายความว่า  เราไม่สามารถและไม่ควรทำทุกเรื่องด้วยวิธีการเดียวกันหมด  ถ้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องทำอย่างเร็ว  อีกเรื่องก็จะช้า  เรื่องหนึ่งเราทำอย่างหนัก  อีกเรื่องเราก็จะเบา…. (เพราะเรามีแรงและเวลาเท่านั้น)

และในเรื่องเดียวกัน  บางช่วงเวลาก็ต้องเร็ว  บางช่วงก็ต้องช้า  บางช่วงก็ต้องหนัก  บางช่วงก็ต้องเบา

พิจารณาความสำคัญในแต่ละเรื่องในแต่ละช่วงเวลา  และประมาณกำลังความสามารถตนจากความเป็นจริงว่า  เราจะจัดการเรื่องเหล่านั้นได้ด้วยวิธีการใดและเมื่อใด ‘เร็ว…ช้า…หนัก…เบา’  แปรเปลี่ยนหมุนเวียนให้เหมาะกับเหตุและผล  จนบรรลุถึงเป้าหมายตามเวลาที่กำหนด

หากมีโอกาสมาพบคุณไพบูลย์  แล้วเรียนถามท่านด้วยตนเองจะกระจ่างกว่านี้

สะไหล

20 เม.ย.60

 

ผู้เขียน คุณไศล วาระวรรณ์