โครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ต้องมนต์อีสานใต้”

เจ้าของโครงการ  :  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดำเนินโครงการโดย  :  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ (เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วัตถุประสงค์  :

 1. เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ที่มีใจรักการถ่ายภาพได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านการถ่ายภาพ ทั้งกระบวนการคิดในการนำเสนอมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้มีภาพถ่ายใหม่ ๆ ขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีสานใต้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วยนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี (เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา)

กลุ่มเป้าหมาย  :  นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในการถ่ายภาพ

ประเภทของภาพถ่าย  :  ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น จะไม่รับภาพถ่ายที่อัดขยายบนกระดาษอัดรูป

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด  :  ประชาชนทั่วไป ไม่จากัดเพศและวัย

หัวข้อการประกวด  :  “ต้องมนตร์อีสานใต้”

รางวัลในแต่ละหัวข้อ  :

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

รวมเงินรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 90,000 บาท

วิธีการส่งภาพประกวด  :  ส่งภาพถ่ายต้นฉบับโดยบันทึกลงแผ่น CD แล้วส่งมาที่  อาจารย์อิสรชัย ลาวรรณา

ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ (ประกวดภาพถ่าย)  คณะวิทยาการจัดการ 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด :

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องDigital และต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่ำ 2,400 Pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้ง ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือ สีใดๆ
 2. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริงผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 3. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะขอรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ผู้ดำเนินโครงการและทีมงานที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความรับผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 4. ห้ามนำภาพถ่ายที่ได้ส่งไปจำหน่ายในระบบออนไลน์หรือเว็บไซต์หรือเป็นภาพที่จำหน่ายให้กับผู้อื่นมาใช้ในการประกวด
 5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 6. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายไม่เกิน5 ภาพ ในแต่ละหัวข้อ
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใดทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 8. ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกา และในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ ผู้ส่งภาพประกวดต้องมี ไฟล์ต้นฉบับที่ถ่ายก่อนการปรับแต่งไว้ เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ภาพถ่ายอาจมีปัญหาในภายหลัง หากผู้ถ่ายภาพไม่สามารถนำไฟล์ต้นฉบับมาแสดงได้ในกรณีที่คณะกรรมการ ต้องการตรวจสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ภาพนั้นๆ ออกจากการประกวด
 9. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการประกวดถ่ายภาพ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 10. ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะผู้ดำเนินโครงการขอกรรมสิทธิ์ในการนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้(เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา) รวมถึงนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในหนังสือ นิทรรศการ และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทที่ไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ
 11. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้นโดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวดและการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ เขตอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วยนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
กำหนดวันส่งภาพ  :  20 พฤษภาคม 2560 – 10 กรกฏาคม 2560

กำหนดวันปิดรับภาพ  :  10 กรกฏาคม 2560

ประกาศผล  :  20 กรกฏาคม 2560

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน  :

1.นายอภินันท์ บัวหภักดี บรรณาธิการอนุสาร อ.ส.ท

2.นางสาวกิ่งทอง มหพรไพศาล ช่างภาพชำนาญงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

3.นายอดุลย์ ตัณฑโกศัย ช่างภาพสารคดีอิสระ

สอบถามรายละเอียด  :  อีเมล์ : korathub@gmail.com โทร.0878792662

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.fms.nrru.ac.th/