นายอภิเชษฐ์  มานะสิน (บอนด์)
เป็นนักเรียนทุนรุ่นที่  16/2557
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนหนองเรือวิทยา  จ.ขอนแก่น

ผมเริ่มคิดจะเรียนแพทย์ตอน ม.6 เทอม 1 เพราะการเป็นหมอ ทำให้เข้าถึงหลักของชีวิตคือ การเกิด แก่ เจ็บตาย ความไม่แน่นอนของชีวิต ทำให้ดำรงตนด้วยความไม่ประมาทครับ  วิชาการแพทย์น่าสนใจเพราะศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และเชื้อโรคต่างๆ  คือการเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกแบบหนึ่ง  เพราะส่วนตัวมีชอบเรียนวิทยาศาสตร์มากอยู่แล้วครับ

เป้าหมายในอาชีพแพทย์

  1. อยากใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์กับคนอื่น
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น
  3. เพื่อเข้าใจความเป็นไปของชีวิตอย่างลึกซึ้ง

ผมได้สอบติดโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)  มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ   ….สำหรับการเตรียมตัวของผมคือ  อันดับแรกศึกษาเกณฑ์การรับสมัคร  รวมถึงสัดส่วนคะแนนสอบแต่ละวิชาครับ  เกณฑ์คะแนนการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์คือ  ทุกวิชาต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 30 คะแนนจาก 100 คะแนนครับ  (ในรอบที่ผมยื่นคะแนนครับ)  และคะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่า 50 คะแนนจาก 100 คะแนน  สัดส่วนการคิดคะแนนคือ  ภาษาไทย 10%  สังคมศึกษา 10%  คณิตศาสตร์  15%  ฟิสิกส์  15%  เคมี 15%  ชีววิทยา 15%  และภาษาอังกฤษ  20 % ครับ   และผมสอบติดด้วยคะแนน  54.25 คะแนนครับ  และการเปิดรับของคณะแพทย์จะมีหลากหลายโครงการและมีหลายรอบในแต่ละปีการศึกษาจึงต้องเกาะติดสถานการณ์การรับสมัครครับ  และในแต่ละปีอาจจะแตกต่างกันออกไปครับ

1

2

17238421_763391103827375_1158042752_n

อันดับต่อมาคือการหาแนวข้อสอบจากเว็บต่างๆ  และรวบรวมประสบการณ์ที่รุ่นพี่ที่เขียนเล่าไว้ในเว็บบอร์ดครับ  แล้วก็มาวางแผนการอ่านหนังสือ  เพราะตอนนั้นมีเวลาไม่ถึง 7-8 เดือนในการเตรียมตัวสอบ  ก็เลยเอาข้อสอบเก่ามาเก็บประสบการณ์แล้วก็หาความรู้ที่ยังไม่ได้เรียนในหนังสือคู่มือต่างๆ ตามท้องตลาดรวมทั้ง  ช่องติวต่างๆ ใน youtube หลายช่องครับ  สำหรับการเตรียมตัวนั้นจะเน้นไปที่เนื้อหาที่เรียนตอน     ม.4-5 เท่านั้นครับ เพราะเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ในการออกข้อสอบ  สามารถเก็บคะแนนได้  และทำให้ไม่ต้องเตรียมตัวสอบไร้ทิศทางครับ  ซึ่งระหว่างการเตรียมตัวสอบของผมคือ ช่วงปิดเทอมก่อนขึ้น ม.6 และช่วงปิดเทอมระหว่างภาคเรียน ม.6  ครับ  และช่วงเวลาที่เปิดภาคเรียนต้องแบ่งเวลาให้ดีครับเพราะงานเยอะมาก  และมีงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม  และเป็นที่พอใจอย่างมากครับ  ที่เป็นตัวช่วยกระตุ้นกำลังใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ มูลนิธิดำรงชัยธรรมครับ  ที่สนับสนุนทุนการศึกษาครับ  ทุนการศึกษาที่ได้มาทุกบาทได้เปลี่ยนเป็นค่าหนังสือและค่าสืบค้นความรู้ที่ทำให้ผมได้สอบติด และมีโอกาสในการศึกษาต่อเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆ ครับ  โรงเรียนหนองเรือวิทยาที่อบรมบ่มเพาะให้เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและฝึกให้เป็นผู้ที่มีความอดทน  และพ่อแม่ผู้มีพระคุณอันประเสริฐที่ให้โอกาสผมได้มีชีวิตมาเผชิญกับโลกของความเป็นจริงครับ