ว่าที่ร้อยตรีวรปรัชญ์  ตาละ (ไนซ์)

บัณฑิตทุน มูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 8/2542
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพะเยา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูฟ้า  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน

เมื่อย้อนไปปี 2545 เด็กชายตัวน้อยจากบ้านนอก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เด็กชนบทได้รับโอกาสทางการศึกษา คือได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม เป็นแสงสว่างที่มาในความมืดมิด จากเด็กบ้านนอก พ่อแม่รับจ้าง ได้เข้ามาเรียนโรงเรียนประจำจังหวัด พอผมได้มีโอกาสเรียนผมก็ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ รู้จักการแบ่งเวลา และมีวินัย แม้ว่าผมอาจเรียนไม่ได้เกียรตินิยมแต่ผมก็ไม่ทิ้งการเรียนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ พอจบจากรั้ววิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 2 ปี ผมก็ใช้เวลาว่างเสาร์-อาทิตย์และเก็บหอมรอมริบเงินเดือนข้าราชการเหมือนเราเคยได้ทุนการศึกษาตอนเป็นนักเรียนทุน จนตนเองจบปริญญาตรี-โทได้สำเร็จ และตั้งใจอยากเรียนต่อถ้ามีโอกาส จนสามารถสอบเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ในตำแหน่งที่สูงขึ้นในเวลาต่อมา ผมภาคภูมิใจในการเป็นเด็กนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม (ถ้าไม่มีมูลนิธิดำรงชัยธรรมในวันนั้น…ก็ไม่มีหมออนามัย คนที่ชื่อวรปรัชญ์ ในวันนี้) ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม พี่ๆ ครอบครัวมูลนิธิดำรงชัยธรรมทุกๆ คน ที่เมตตา อบรม สั่งสอน ให้ความรัก ความอบอุ่น ให้ทุนการศึกษาให้กับลูกๆ ทุกคน ผมสัญญาว่าจะตั้งใจทำงาน และพลเมืองที่ดีของชาติ สืบไป

2

3

4

6

5