กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (ASEAN Sub-committee on Information) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “Sharing ASEAN”ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทยสู่สายตาประเทศสมาชิกอาเซียนและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองอาเซียน ผ่านการประกวดคลิปวิดีโอรูปแบบสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าว

หลักเกณฑ์การประกวด
1. บุคคลทั่วไป นิสิต นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ถือสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ
2. ส่งผลงานเป็นทีมๆ ละ 1-3 คน สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันเดียวกัน
3. สามารถส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงาน เท่านั้น
4. ผลงานคลิปวิดีโอนำเสนอในรูปแบบสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าว (Documentary/ Reportage) ความยาว 3 – 5 นาที มีเนื้อหาส่งเสริมความงดงามของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของผู้คนในประเทศไทย โดยเลือกรูปแบบการนำเสนอผ่านการลงเสียงบรรยายเรื่อง การใช้ตัวละครเล่าเรื่อง หรือ การลำดับเหตุการณ์ และต้องเปิดตัวผลงานก่อนเข้าเนื้อหาด้วยข้อความนี้ The ASEAN Committee on Culture and Information presents SHARING ASEAN
5. ใช้เสียงบรรยายภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ต้องมีข้อความบรรยาย (Subtitle) เป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วยทุกชิ้น
6. ผู้ส่งผลงานจะต้องบันทึกผลงานลงแผ่นดีวีดีเป็นไฟล์ภาพยนตร์ขนาด AVI Pal SD 720 x 576 หรือ HD 1920 x 1080 50i จำนวน 5 ชุด และเอกสารรายละเอียดผลงานที่มีเนื้อหาอธิบายที่มา แนวความคิด และเค้าโครงเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ4 จำนวน 5 ชุด ส่งให้ กรมประชาสัมพันธ์ตามกำหนด
7. ผู้ส่งผลงานจะต้องรับรองผลงานของตนเองว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ไม่ว่าโดยการตัดต่อ คัดลอก ดัดแปลงผลงานผู้อื่น หากมีการใช้ภาพ เพลง ดนตรีไทยและดนตรีสากลและรูปแบบตัวอักษร (Font) ประกอบ จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ผลงานภาพ เพลง ดนตรีไทยและดนตรีสากลและรูปแบบตัวอักษร (Font) จากเจ้าของผลงานก่อน
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน หากตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกติกาในภายหลัง รางวัลที่ได้รับจะถือเป็นโมฆะและผู้ส่งผลงานต้องคืนรางวัลที่ได้รับแก่ กรมประชาสัมพันธ์ในทันที
9. คณะกรรมการ คณะทำงาน ผู้จัดโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการไม่มีสิทธิ์ ส่งผลงานเข้าประกวดได้
10. บันทึกผลงานลงแผ่นดีวีดีเป็นไฟล์ภาพยนตร์ และส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองที่

ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
ชั้น 7 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

  1. เงินรางวัล
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 600 เหรียญสหรัฐ พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 300 เหรียญสหรัฐ พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 100 เหรียญสหรัฐ พร้อมประกาศนียบัตร

 ติดต่อสอบถาม

  • ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
    ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  • โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1719, 1723
  • โทรสาร 0-2618-2372

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://contestwar.com/contest/12881