justact

“Jus(t)act Hackathon”
เปลี่ยนความเบลอ เป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ ความยุติธรรม

หากคุณมีไฟ มีไอเดีย เราขอท้า 27 ชั่วโมง
มาร่วมกันสร้างสรรค์ หาทางออก เปลี่ยนกฎหมายที่ว่ายาก ให้เป็นเรื่องง่ายๆ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ต้องการร่วมสร้างสิ่งดีๆ ให้สังคมจากทุกอาชีพ มาร่วมระดมความคิดภายในเวลา 27 ชั่วโมง
เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการเข้าถึงการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างไร้ขอบเขต
ที่จะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

ในวันที่ 14 -15 กันยายน 2562 นี้
ที่ร้าน Too Fast Too Sleep
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน และ good factory

สนใจสมัคร Hackathon ไปกับเรา
สมัครเข้าร่วม  http://www.oja.go.th/TH/justact2019

ติดต่อถามสอบเพิ่มเติม
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2142 3685 (วันและเวลาราชการ)
โทรสาร : 0 2143 8354
อีเมล : justicechannel.tv@gmail.com
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/weareoja