วิศว

 

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
COLLEGE OF BIOMEDICAL ENGINEERING
http://bme.rsu.ac.th
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
ประกอบด้วยหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) B.Eng. (Biomedical Engineering)
เปิดรับตรงปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 คน โดยวิธีการยื่นแฟ้มสะสมผลงานและการสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ
ม.ุ6 สายวิทย์ หรือ ศิลป์คำนวน
ปวช.3 สายอุตสาหกรรมทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปวส.2 สายอุตสาหกรรมทุกสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถเทียบโอนรายวิชาพื้นฐานได้ใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 ปี แล้วฝึกประสบการณ์แบบสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา
ปวส.2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ เข้าศึกษาต่อเนื่องเทียบโอนทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาชีพพื้นฐานได้ ใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 2 ปี แล้วฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา
สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ พี่เติ้ง 0892248168

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. วิศวกรชีวการแพทย์ หรือวิศวกรคลินิคประจำโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์ หรือ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
2. วิศวกรบริการ ประจำบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการการให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์
3. ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือแพทย์ ประจำองค์การที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. วิศวกรชีวการแพทย์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต หรือ ควบคุมคุณภาพ ประจำหน่วยงานขององค์การของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการทางด้านผลิตเครื่องมือแพทย์
5. ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ประจำบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการการให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์
6. ประกอบธุรกิจส่วนตัว ทางด้านการจำหน่าย การให้บริการ หรือการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับงานทางด้านเครื่องมือแพทย์ หรืองานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
7. ศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นอาจารย์ หรือนักวิชาการ