rode become doctor

รับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 13 ขึ้นไป และผู้ปกครองที่มีความสนใจ
ต้องการเตรียมตัวสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม 2562

กำหนดกิจกรรม
• วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
• สถานที่ A’MAZE Open Space (หัวมุมสยามสแควร์ซอย 2)
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเตรียมตัวสำหรับวางแผนเรียนต่อระดับปริญญาตรีในคณะแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ ภาคไทยหรือ ภาค inter ในมหาวิทยาลัย
2) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคนิคการเขียน Writing
ที่ใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
3) กระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจและเข้าใจความสำคัญการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
และคณะเภสัชศาสตร์ และค้นหาตัวเองในแนวทางที่สนใจ
4) เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีความเข้าใจในเนื้อหาบางส่วน
อาชีพและการปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในอนาคต
5) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์กับแพทย์ในสาขาต่างๆ, ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา และผู้เชี่ยวชาญการสอบ BMAT จาก Capwise Co.,Ltd.
6) เยาวชนได้รับการแนะนำการเตรียมตัวสอบ BioMedical Admissions Test (BMAT) และทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โทร.
• ณัฏฐ์ชัย (ณัฏ) 080 956 5888
• พิชยาธร (กลิ้ง) 081 622 5335
• สายฝน (มายด์) 083 249 7661