กอล์ฟรับรางวัล2

ขอแสดงความยินดีกับ นายสรวิศ   ดำรงวุฒิ  นักเรียนทุน รุ่นที่ 18/2559

ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ประจำปี 2561