act_1531798891

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศสาตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดสัมมนาเรื่อง THE NAKED SHOW เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อและภาพลักษณ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับเกีรยติจาก น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงค์ ณ อยุทยา ผู้ที่มากความสามารถในด้านการสร้างคอนเทนท์และภาพลักษณ์ในวงการบังเทิงเป็นเวลานาน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00-16.00น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณบั๋ม 063-9792441 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย