มูลนิธีข้าวไทย

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ข้าวตราฉัตร ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความในหัวข้อเรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่า 360,000 บาท

ประเภทผู้สมัคร แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • ผูัศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า)
 • ผู้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปวส.หรือเทียบเท่า)
 • ประชาชนทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ประกวดเรียงความในหัวข้อเรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ
 • ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 1 หน้า แต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 • เขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์ โดยใช้รูปแบบตัวอักษร “Angsana New” ขนาด 16
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า หรือประชาชน/บุคคลทั่วไป
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของคนอื่น เป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 • สามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ผลงาน/1 พันธุ์ข้าว เท่านั้น

ระยะเวลาการส่งผลงาน
วันนี้วันที่ 31 มกราคม 2561

รางวัลการประกวด (สำหรับแต่ละประเภทผู้สมัคร)

 • รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) โล่พระราชทานฯ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล) เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล) เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

วิธีการส่งผลงาน 
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ทาง E-Mail ricefoundthailand@yahoo.com
 • ทางไปรษณีย์ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกวดเรียงความ) 317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://localrice.thairice.org/  หรือ โทร.0-2942-7620-1, 0-2942-7626 โทรสาร.0-2942-7621