สสส. ประกวดภาพถ่ายเหล้า

กติกาผู้เข้าร่วมประกวด 

 • เยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
  หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยไม่จำกัดสาขาและคณะที่ศึกษาอยู่
 • สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด ประเภทบุคคล และ ประเภททีมไม่เกิน 3 คน
 • จำเป็นต้องมีครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
 • ส่งผลงานไฟล์ภาพถ่ายคำเตือนฯ ขนาด A3 สัดส่วน 3:4 (คุณภาพสูง High Resolution)
  ในรูปแบบ JPEG พร้อมแนบแนวความคิดที่ต้องการนำเสนอ
 • ภายใต้โจทย์ ดังนี้ 
 1. สุรา เป็นเหตุให้พิการและตายได้
 2. สุรา ทำร้ายตนเอง ครอบครัวและสังคมได้
 • พร้อมระบุหัวข้อที่สนใจแนบท้ายใบสมัคร
 • ประเภทของการประกวด สื่อถ่ายภาพคำเตือนฯ ประเภทละไม่เกิน 2 ภาพ
 • เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 เมษายน 2560 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)
 • ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมล์เท่านั้น ส่งไปยัง pingsproject@gmail.com

*** ผู้ที่ได้รับการคัดเลือ 10 ทีมสุดท้าย จะต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับความละเอียดสูง (AI, TIFF)

*** ลิขสิทธิ์ภาพเป็นของ สสส., ผู้จัดการประกวดฯ และผู้เผยแพร่โครงการ 

 

เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ 

 • ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน 
 • การสื่อสาร Communication – ความสามารถในการสื่อสารความคิด การโน้มน้าว
  ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงอันตราย หรือผลเสีย ผลกระทบ จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างชัดเจน 
 • แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด 
 • สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน 
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

รางวัลสำหรับการประกวด

รางวัลชนะเลิศ               ถ้วยพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1   เงินรางวัล 10,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2   เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลชมเชย                 จำนวน 7 รางวัล

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร แบบฟอร์มขนาดภาพประกวด (ai) และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์

 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการส่งใบสมัคร โทร. 02-298-0988

 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://artculture4health.com/contents/view/326